:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Wprowadzanie danych profili

ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO TABELI DANE

Wprowadzanie danych do tabeli

W tabeli należy wprowadzić dane o poszczególnych węzłach i odcinkach rozpatrywanego profilu. W poniższej tabeli zestawiono charakterystykę poszczególnych danych:

Nazwa kolumny Przykładowy zapis Jednostki Uwagi
Teren istn. 212,50 m n.p.m. aby wprowadzić rzędne terenu różne dla lewej i prawej strony punktu należy stosować zapis np.: "212,11/210,50". Opcję tę można wykorzystać przy rysowaniu uskoku, tarasu, itp.
Teren proj. 212,50 m n.p.m. aby wprowadzić rzędne terenu różne dla lewej i prawej strony punktu należy stosować zapis np.: "212,11/210,50". Opcję tę można wykorzystać przy rysowaniu uskoku, tarasu, itp.
Rzędna dna rury 211,30 m n.p.m. stosując zapis j.w. dla rzędnej dna rury można uzyskać studzienkę kaskadową (gdy rzędna wlotu do studzienki jest większa niż wylotu) lub przepompownię - wprowadzając rzędną z lewej mniejszą niż z prawej.
Zagłębienie 1,25 m różnica pomiędzy rzędnymi terenu istniejącego oraz dna rury.
Długość 5,50 m  
Spadek 2 % wpisując spadek rury poprzedzony znakiem minus "-" (np.: -2) uzyskamy odwrotny spadek rury np.: przewód tłoczny.
Materiał PCV - możliwość wyboru pomiędzy: PCV, PE, PP (jak dodać inny materiał)
Średnica 110 mm zapis np.: "110/160" zostanie zinterpretowany przez program jako "rura w rurze" (zastosowanie np.: izolacja termiczna rury, rura osłonowa).
Odległość 5,50 m domyślnie wartość wyznaczana automatycznie jako suma kolejnych długości odcinków (za wyjątkiem pierwszego węzła, w którym można wstawić dowolną wartość początkową)
Obiekt   - Dostępne obiekty oraz sposób ich wprowadzania w rozdziale Obiekty
Komentarz dowolny tekst - umieszcza wpisany tekst pod profilem na linii pionowej przy danym węźle. By uzyskać tekst w kilku liniach należy linie rozdzielić \P (np.: "Pierwsza linia\PDruga linia")
Węzeł dowolny tekst - umieszcza nad tabelą profilu nazwę danego węzła
Linia 210,50 m n.p.m. pozwala umieścić na profilu dodatkową linię, której wartości w kolejnych węzłach wyrażone są w m n.p.m. np.: poziom wody gruntowej. Format zapisu analogiczny jak w kolumnie "Rzędna terenu". (jak wprowadzić nazwę linii)
Kąt załamania 45 ° wstawia wartość kąta załamania przewodu wraz z symbolem kierunku załamania. Wprowadzenie wartości ujemnej powoduje zmianę kierunku załamania.
Szerokość wykopu 0,50 m wartość wykorzystywana do wyznaczenia objętości wykopu oraz utworzenia rysunku przekroju. Zastosowanie zapisu np.: "1,20/0,80" pozwala uzyskać wykop o nachylonych ścianach (pierwsza wartość określa "górną" szerokość wykopu natomiast druga szerokość mierzoną przy dnie).
Przepływ z odc. 1,50 m3/h Przepływ powstający na danym odcinku oraz w początkowym węźle odcinka (przy kierunku przepływu od lewej do prawej) lub w końcowym węźle odcinka przy kierunku przepływu od prawej do lewej strony. Domyślną jednostkę przepływu [m3/h] można zmienić w oknie Konfiguracji na zakładce Tabela Dane.
Przepływ 10,50 m3/h Całkowity przepływ na danym odcinku, z automatycznym uwzględnieniem poprzedzających odcinków oraz dopływów z przyłączy. Wartość jest wyliczana automatycznie i nie może być zmieniana przez użytkownika.
Skala X 1000 - Skala pozioma (X) dla odcinka. Opcja przydatna np. gdy w profilu znajduje się długi odcinek, na którym nie występują żadne kolizje. Dla takiego odcinka można narzucić skalę mniejszą niż dla całego profilu. Dzięki temu wydruk rysunku profilu będzie krótszy.
Wspł. X 1 - Współrzędna X węzła.
Na podstawie współrzędnych mogą być automatycznie wyliczane wartości długości i kąta. Współrzędne można wczytać z mapy w formacie dxf (menu: Profil > Import współrzędnych). Gdyby po imporcie współrzędnych zaszła potrzeba ich przeskalowania to można zrobić to "hurtem" klikając nagłówek kolumny w tabeli i wybierając opcję "Zmień wartość".
Wspł. Y 1 - Współrzędna Y węzła.
Promień gięcia 100 m Promień gięcia rury o wartości różnej od zera pozwala uzyskać na rysunku profilu rurę w formie łuku (zamiast domyślnego odcinka prostego). Forma taka może być przydatna np. przy projektowaniu przecisków sterowanych. Poniżej przykład.rura rysowana jako łuk
Polityka prywatności