:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami

PRZENOSZENIE DANYCH POMIĘDZY KOLUMNAMI W TABELI DANE

Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami

Przenoszenie danych w tabeli Dane
Istnieje możliwość szybkiego przenoszenia danych pomiędzy kolumnami w tabeli Dane, w których wartości wyrażone są w m n.p.m. By to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na kolumnę, z której dane będą przenoszone, a następnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przenieś dane do kolumny....

W otwartym oknie można zdecydować poprzez wybór odpowiedniej opcji czy po przeprowadzonej operacji, dane w kolumnie źródłowej (klikniętej) zostaną:
  • pozostawione niezmienione (nastąpi tylko ich skopiowanie do kolumny docelowej),
  • usunięte, tzn. zostaną przypisane wartości zerowe,
  • zastąpione danymi z kolumny docelowej.

Kolumnę docelową można wybrać spośród kolumn, w których dane wyrażone są w m n.p.m. (z wyjątkiem kolumny, która została wybrana jako źródłowa). W/w operacje mogą dotyczyć tylko zaznaczonego węzła (a nie całej kolumny) jeżeli zostanie zaznaczona opcja Tylko bieżący węzeł.

Polityka prywatności