:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Zasady wprowadzania danych

ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO TABELI – SKRÓTY KLAWISZOWE

Ogólne zasady edycji danych

Poruszanie się po tabeli:

kursory - przemieszczenie o jedną komórkę;
Home - uaktywnia pierwszą komórkę w aktualnym węźle;
End - uaktywnia ostatnią komórkę w aktualnym węźle;
Ctrl+Home - uaktywnia pierwszą komórkę w tabeli;
Ctrl+End - uaktywnia ostatnią komórkę w tabeli;

Edycja danych:

F2 - przechodzi do edycji komórki;
F3 - otwiera okno edycji parametrów obiektu (o ile taki jest w danym węźle wstawiony);
Insert - wstawia nowy węzeł (wiersz) powyżej aktualnie zaznaczonego;
Delete - usuwa aktualnie zaznaczony węzeł;
kursor w dół ↓ - jeżeli aktualnie zaznaczony jest ostatni węzeł, dodaje nowy na końcu tabeli;
Shift+kursor w dół ↓ - kopiuje zawartość zaznaczonej komórki do komórki znajdującej się niżej;
Shift+kursor w górę ↑ - kopiuje zawartość zaznaczonej komórki do komórki znajdującej się wyżej;
Shift+Alt+kursor w dół ↓ - kopiuje dane aktualnego węzła do węzła następnego;
Shift+Alt+kursor w górę ↑ - kopiuje dane aktualnego węzła do węzła poprzedniego;
Ctrl+C - kopiuje zaznaczoną komórkę do schowka;
Ctrl+V - wkleja zawartość schowka do zaznaczonej komórki;
Ctrl+Shift+C - kopiuje dane z zaznaczonego węzła do schowka;
Ctrl+Shift+V - wkleja zawartość schowka do zaznaczonego węzła;
Ctrl+Z - cofa ostatnio wykonaną operację;
Ctrl+Y - przywraca ostatnio wycofaną operację;
Enter - zatwierdza wprowadzone dane oraz zamyka tryb edycji komórki;
Ctrl+[zaznaczenie zakresu myszką z wciśniętym lewym przyciskiem] - zaznaczanie i możliwość kopiowania (np.: do arkusza kalkulacyjnego) obszaru z danymi;
[kliknięcie w tytuł kolumny] - zaznacza całą kolumnę;
[dwukrotne kliknięcie w tytuł kolumny] - przełącza kolumnę w tryb wprowadzania danych ręcznie (zamiast automatycznego wyliczania). Dotyczy to kolumn: Rzędna rury, Zagłębienie, Spadek;
[dwukrotne kliknięcie w komórce] - dopasowuje szerokość kolumny, tak by był widoczny najdłuższy, znajdujący się w niej tekst;

Polityka prywatności