:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Dodatkowe rzędne

DODATKOWE PUNKTY WYSOKOŚCIOWE

Wprowadzanie danych profili > Dodatkowe rzędne

Dodatkowe rzędne

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Dodatkowe rzędne
ikona: Dodatkowe rzędne

W oknie Dodatkowe rzędne można wprowadzić dodatkowe, charakterystyczne punkty wysokościowe, leżące poza węzłami wprowadzanymi w tabeli Dane. Są to zazwyczaj miejsca, przez które przechodzi projektowany rurociąg, ze zmieniającym się ukształtowaniem terenu, a jednocześnie nie wymagające zaznaczania obiektów, czyli wstawiania węzłów w tabeli Dane. Dodatkowe rzędne można wstawić dla:

  • terenu istniejącego,
  • terenu projektowanego - warunkiem uwzględnienia rzędnych terenu projektowanego jest usunięcie zaznaczenia opcji autouzupełniania rzędnych Terenu projektowanego menu: Narzędzia > Konfiguracja > Tabela Dane > Autouzupełnianie > Teren projektowany,
  • linii 1,
  • linii 2.

Dodatkowe punkty wysokościowe należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych w tabeli punktów przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn tabeli:

Rzędna
rzędna dodatkowego punktu wyrażona w m n.p.m. (dopuszczalny jest również zapis odzwierciedlający uskok np. 212,30/211,00),
Opis
opis, który ma się pojawić na profilu na pionowym odnośniku do punktu,
Linia
linia, na której ma się pojawić dodatkowy punkt (do wyboru z listy spośród w/w wymienionych),
Węzeł
nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do początku opisywanego terenu. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Opis zostanie przypisany do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli Dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia dodatkowego punktu.
Odległość
pozioma odległość od węzła z kolumny Węzeł do dodatkowego punktu. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za punktem (patrząc zgodnie z kierunkiem rysowania profilu).

Poniżej fragment profilu z naniesionymi dodatkowymi punktami wysokościowymi.

Dodatkowe rzędne - przykład
Polityka prywatności