:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Granice działek

GRANICE DZIAŁEK NA PROFILU

Wprowadzanie danych profili > Granice działek

Granice działek

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Granice działek
ikona: Granice działek

W oknie Granice działek można wprowadzić parametry granic działek, które na swojej trasie przecina projektowany rurociąg. Na rysunku profilu oznaczenie umieszczane jest ponad linią terenu (przykład poniżej). Natomiast na rysunku schematu granice działek zaznaczane są symbolicznie, pod kątem prostym w stosunku do rurociągu (co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości).

W oknie Granice działek można wprowadzić parametry granic działek, które na swojej trasie przecina projektowany rurociąg. Na rysunku profilu oznaczenie umieszczane jest ponad linią terenu (przykład poniżej). Natomiast na rysunku schematu granice działek zaznaczane są symbolicznie, pod podanym przez uzytkownika kątem w stosunku do rurociągu.

Granice działek należy uzupełnić po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych w tabeli granic działek przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn tabeli:
Opis z lewej
numer działki po lewej stronie granicy,
Opis z prawej
numer działki po prawej stronie granicy,
Węzeł
nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do początku opisywanego terenu. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Opis zostanie przypisany do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli Dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia granicy działki.
Odległość
odległość od węzła z kolumny Węzeł do granicy działki. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za granicą działki (patrząc zgodnie z kierunkiem rysowania profilu).
Kąt
kąt pod jakim, w rzucie z góry, przecina się granica działki z rurociągiem projektowanym. Domyślną wartością jest kąt wynoszący 90°. W przypadku importu granic działek z pliku DXF, kąt jest wyznaczany automatycznie.

Poniżej fragment profilu z naniesionymi oznaczeniami granic działek.

Granice działek - przykład
Polityka prywatności