:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Parametry profilu

PODSTAWOWE PARAMETRY PROFILU

Parametry profilu

Panel - dodatkowe parametry profilu

Podstawowe parametry każdego z profili zawartych w projekcie/pliku można zmienić na zakładce Dane w Panelu (sposoby uaktywnienia Panelu opisano w rozdziale Tabela Dane).

Na liście rozwijalnej Typ można wybrać rodzaj projektowanego rurociągu spośród:

 • wodociąg,
 • kanalizacja,
 • kanalizacja deszczowa,
 • gazociąg,
 • ciepłociąg,
 • melioracja,
 • inny.

Wybrany typ rurociągu ma m.in. wpływ na sposób sumowania przepływów, tworzenie rysunku schematu (łączone są rurociągi tego samego typu), automatyczną aktualizację rzędnych rury w tak samo nazwanych węzłach.

Domyślnie automatycznie wyznaczanymi wartościami w tabeli Dane są: rzędna rury, zagłębienie rury. Natomiast wartością, którą należy wprowadzić ręcznie jest spadek rury.
Ustawienia te można zmienić, zaznaczając jako Wartość wprowadzaną ręcznie:
Rzędną rury
program automatycznie wyznacza wartość zagłębienia i spadku
Zagłębienie rury
automatycznie są wyznaczane rzędna dna oraz spadek
Spadek
automatycznie są wyznaczane rzędna oraz zagłębienie dna
Wszystkie
automatycznie wyznaczana jest tylko odległość lub długość, w zależności od ustawień

Wartość wprowadzaną ręcznie można również zmienić klikając dwukrotnie myszką w tabeli Dane w nagłówek kolumny, której wartości mają być wprowadzane ręcznie.

Zaznaczenie opcji Z Zagłębienia licz Rzędną terenu (można ją zaznaczyć tylko, gdy jako wartość wprowadzana ręcznie wybrane jest Zagłębienie) powoduje wyznaczanie rzędnej terenu w oparciu o wartości zagłębienia i rzędnej rury (rzędna rury musi być podana w pierwszym węźle).

Kolumna Rzędna rury w tabeli Dane może wskazywać na jedną z poniższych wartości:
 • dno rury,
 • oś symetrii rury,
 • wierzch rury.

Wyboru należy dokonać w grupie opcji Rzędna rury. Dokonany wybór ma również wpływ na sposób łączenia rur na profilu, np. jeżeli w węźle następuje redukcja średnicy to wybierając opcję wierzch rury - wyrównane zostaną wierzchu rur.

Zaznaczenie pola wyboru Rura równolegle do terenu powoduje, że po wprowadzeniu wartości Zagłębienia w pierwszym węźle oraz wprowadzaniu kolejnych Rzędnych terenu program automatycznie wyznacza charakterystyczne wielkości kolejnych odcinków, tak by linia rury przebiegała równolegle do linii terenu.

Domyślnie poziom porównawczy jest określany przez program automatycznie. Niekiedy jednak istnieje potrzeba podania innej jego wartości, wówczas należy zaznaczyć opcję Poziom porównawczy oraz wpisać do pola edycji odpowiednią wartość. Jeżeli projekt zawiera więcej niż 1 profil po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości można ją przypisać do pozostałych profili, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

Domyślnie skala X rysunku profilu jest przyjmowana taka jak wpisana w tabeli (lub wyliczona przez program) w oknie Konfiguracja. Jeżeli zaistnieje potrzeba podania dla wybranego profilu innej wartości skali X, wówczas należy zaznaczyć opcję Skala X oraz wpisać do pola edycji odpowiednią wartość. Jeżeli projekt zawiera więcej niż 1 profil po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości można ją przypisać do pozostałych profili, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

Klikając odpowiednie oznaczenie można określić Kierunek przepływu:

 • --> od lewej do prawej, czyli od pierwszego węzła/wiersza w tabeli Dane do ostatniego,
 • <-- od prawej do lewej, czyli odwrotnie niż powyżej.

Kierunek przepływu może być naniesiony na rysunkach. W tym celu należy zaznaczyć opcję Zaznacz kierunek przepływu... w oknie Konfiguracja na zakładce Rysunek.

Polityka prywatności