:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Oczyszczalnia ścieków

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Układy technologiczne oczyszczalni ścieków

Domyślnie, w oknie głównym programu zakładka Oczyszczalnia ścieków jest wyłączona. By ją włączyć należy zaznaczyć opcję Pokazuj zakładkę Oczyszczalnia ścieków w oknie Konfiguracja menu: Narzędzia > Konfiguracja > Inne.

Program umożliwia wybór pomiędzy dwoma układami doczyszczania ścieków:

 • na drenażu rozsączającym

  Drenaż rozsączający - ustawienia
  Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Studzienka poboru próbek oraz w tabeli Dane będzie wstawiona studzienka zamykająca drenażu wówczas na rysunku profilu pojawi się studzienka do poboru próbek.

  Opcja Poprzeczka końcowa pozwala określić sposób, w jaki zostaną zakończone nitki drenażu. Czyli czy każda nitka będzie niezależnie zakończona czy wszystkie będą połączone poprzeczką.

  Zaznaczenie opcji drenaż na końcu oraz ilości podane w polach Wysokości warstw podsypkowych drenażu ma wpływ na wyznaczoną objętość wykopów.
  Jeżeli na profilu mają być zaznaczone warstwy podsypkowe drenażu to należy zaznaczyć opcję Zaznacz warstwy podsypkowe na profilu.

 • na filtrze pionowym

  Filtr pionowy - ustawienia
  Zaznaczenie pola Korekta powoduje utrzymanie stałej całkowitej powierzchni filtra oraz sygnalizowanie czerwonym kolorem nie zalecanych wymiarów filtra.

Dodatkowo można podać informacje nt. podziemnego odcinka wentylacji wysokiej oczyszczalni oraz przyłącza elektrycznego do ew. przepompowni. Ich długość zostanie wykorzystana do obliczeń statystycznych: objętości wykopów oraz m.in. długości rur PCV 110.
Natomiast miejsce wyprowadzenia wentylacji ma wpływ na układ wentylacji na rysunku schematu. Może ono również zostać wykorzystane w szablonie kosztorysu.

Oczyszczalnie - inne ustawienia
Polityka prywatności