:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Opisy terenu

WPROWADZANIE OPISÓW TERENU DO PROFILU

Wprowadzanie danych profili > Opisy terenu

Opisy terenu

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Opisy terenu
ikona: Opisy terenu

W oknie Opisy terenu można wprowadzić opisy rodzaju terenu, pod którym przechodzi projektowany rurociąg. Dzięki temu na rysunku profilu można zaznaczyć np. drogi, trawniki, utwardzenia itp.
Opisy terenu należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Dokładność wprowadzanych liczb można ustawić w oknie Konfiguracja > Tabela Dane > Zaokrąglenia. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych w edytorze opisów przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn tabeli:
Opis
opis terenu. W opisie można wykorzystać zmienne:
@s
skrócony opis (kolumna Skrót)
@l
długość opisywanego terenu (kolumna Długość)
Skrót
opis terenu w postaci skróconej np.: TZ dla terenów zielonych (jeżeli zostanie podany pojawia się w tabeli zamiast opisu właściwego). Zalecane użycie, gdy w tabeli nie mieści się opis właściwy. Jeżeli zostanie wprowadzony minimum jeden skrót wówczas na rysunku automatycznie zostanie umieszczona legenda wyjaśniająca użyte skróty.
Długość
długość opisywanego terenu
Węzeł
nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do początku opisywanego terenu. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Opis zostanie przypisany do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli Dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia opisywanego terenu.
Odległość
odległość od węzła z kolumny Węzeł do początku opisywanego terenu. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za opisywanym terenem.
Kreskowanie
wzór kreskowania typu terenu nanoszony pod linia terenu istniejącego.

Kolumna Opis posiada możliwość szybkiego uzupełniania nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika w oknie Konfiguracja w sekcji Listy danych. Definiując na liście opis np. "Teren zielony|TZ" i wybierając go, jednocześnie zostaną uzupełnione kolumny Opis ("Teren zielony") oraz Skrót ("TZ").

Z listy oznaczonej jako Kreskowanie terenu poza powyżej zdefiniowanymi opisami można wybrać wzór kreskowania, który pojawi się pod linią terenu istniejącego w całym profilu (bez konieczności definiowania opisów terenu tabeli), z wyjątkiem: odcinków określonych jako opisy terenu, studzienek, włazów osadników/zbiorników. Z listy można wybrać:

  • brak kreskowania
  • grunt rodzimy (wzór: /// /// ///)

Przykładowy fragment profilu z kreskowaniem "grunt rodzimy":

Opisy terenu - przykład kreskowania
Polityka prywatności