:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Tabela pod profilem

WYBÓR I KONFIGURACJA DANYCH UMIESZCZANYCH POD PROFILEM

Konfiguracja > Rysunek > Tabela

Konfiguracja tabeli pod profilemUżytkownik może modyfikować zawartość tabeli umieszczanej pod rysunkiem profilu. Lista danych, które mogą być umieszczone znajduje się w tabeli. W tabeli znajdują się następujące kolumny:
 • Lp. - Liczba porządkowa, określa kolejność umieszczania danych. Kolejność można zmieniać klikając na danym wierszu, na kolumnie Lp. i przeciągając go w inne miejsce.
 • Pole wyboru wiersza - tylko zaznaczone w tej kolumnie wiersze są umieszczane w tabeli pod profilem,
 • Opis - Tytuł wiersza, który pojawi się na początku tabeli. W wierszu Rzędna rury można wykorzystać zmienną @r, która w momencie generowania rysunku zostanie zamieniona na słowo "osi", "dna" lub "góry" - w zależności od ustawień profilu. Natomiast w wierszach dotyczących przepływu ścieków można wykorzystać zmienną @flow_unit, która zostanie zamieniona na aktualnie wybraną jednostkę przepływu.
 • Jednostka - Jednostka, w której są przedstawione wartości w danym wierszu,
 • Dokładność - Dokładność, z jaką zostanie przedstawiona wartość liczbowa (ilość miejsc po przecinku),
 • Węzeł - Pole wyboru, które należy zaznaczyć jeżeli dane z wiersza dotyczą węzła, a nie dotyczą odcinka pomiędzy węzłami. Od zaznaczenia zależy m.in. kierunek tekstu w wierszu (pionowy lub poziomy),

  Przykład z wyłączoną (po lewej) w/w opcją oraz z włączoną:

  Wpis jako węzeł Wpis jako odcinek
 • Formuła - Formułę można zmieniać tylko w wierszach dodanych przez użytkownika. Formuła może się składać ze zmiennych oraz wartości liczbowych. Np. stosując zapis "@_td_rzedna_terenu+1" uzyskana zostanie wartość rzędnej terenu z tabeli Dane powiększona o 1. Po dodaniu linii bazującej na tej formule można uzyskać linię równoległą do linii terenu.
 • Wysokość - Jest określana jako procent w stosunku do domyślnej wysokości wiersza tabeli.
 • Łącz - po zaznaczeniu tej opcji, w przypadku wystąpienia tej samej wartości w sąsiednich węzłach, opis pojawi się tylko raz. Opcja ta działa tylko z danymi dotyczącymi odcinka (np. spadek, materiał, skala), czyli nie może być zaznaczona opcja w kolumnie Węzeł.

  Przykład z włączoną w/w opcją...

  Łączenie jednakowych opisów w sąsiednich węzłach

  ... oraz z wyłączoną:

  Bez łączenia jednakowych opisów w sąsiednich węzłach

Przykład: Dodanie do tabeli pod profilem wiersza "Taśma znacznikowa".

Założenie: Taśma ma być położona 30 cm ponad wierzchem rurociągu.

Najpierw należy dodać na końcu tabeli nowy wiersz wciskając na klawiaturze kursor w dół (będąc na najniższym wierszu tabeli) lub klikając na tabeli prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Dodaj.

Następnie w nowo wstawionym wierszu należy wypełnić poszczególne kolumny: pierwszą po Lp. zaznaczamy, by wiersz się pojawił pod profilem. W kolejnych określamy: tytuł - Taśma znacznikowa, jednostkę - m n.p.m., wymagany poziom zaokrąglenia. W kolumnie Węzeł należy zaznaczyć istniejącą w niej opcję, ponieważ rzędne taśmy mają się pojawiać przy punktach węzłowych.

Najważniejszą w tym przykładzie kolumną jest Formuła. W niej należy wykorzystać dostępne zmienne tak by uzyskać działanie, którego wynikiem będzie rzędna taśmy. Wg wcześniejszego założenia rzędna taśmy w danym węźle powinna być o 30 cm większa niż rzędna wierzchu rury. Tak, więc działanie przyjmie postać [rzędna dna rury]+[średnica rury]+0,3 m, co z wykorzystaniem zmiennych będzie wyglądało następująco: @_td_rzedna_dna_rury+@_td_srednica_m+0,3. Gdyby należało umieścić taśmę ponad rurociągiem o inną wartość niż 30 cm (0,3 m), wówczas trzeba w formule zmienić 0,3 na wymaganą wartość. Pozostałe kolumny mogą pozostać z automatycznie dodanymi wartościami domyślnymi.

Dodawanie wiersza tabeli pod profilem

Jeżeli wiersz "Taśma znacznikowa" ma być wykorzystywany również w projektach tworzonych w przyszłości to należy kliknąć przycisk Zapisz domyślną.

Jeżeli na podstawie wyznaczonych rzędnych taśmy ma być na rysunku profilu narysowana linia to należy ją dodać w sekcji Linie.

Zaznaczając pole wyboru Odległość pozwala uzyskać pod tabelą linię z jednostkami odległości.
Lista wyboru Odległość pozwala na określenie jednostki, w której zostaną podane pełne wartości odległości. Wybór opcji Automatycznie powoduje dobór największej dla danego profilu pełnej jednostki,
np.: gdy całkowita długość profilu wynosi 321,50 m jednostką, w której zostaną podane odległości będą hektometry.

Jeżeli w grupie danych Umieść w tabeli jeżeli niepuste zostanie odznaczona opcja "Linia 1" i "Linia 2" i/lub opcja "Kąt" i/lub opcja "Opis terenu" i/lub opcja "Teren proj." wówczas w tabeli pod profilem zostaną umieszczone dane pochodzące z kolumn "Linia 1", "Linia 2", "Kąt", "Opis terenu" oraz "Teren proj." (bez względu na ustawienia w odpowiednich pozycjach w powyższej tabeli), jeżeli w/w dane zostały wprowadzone.

Lista Spadek > Jednostka umożliwia wybór sposobu prezentowania wartości spadku w tabeli pod profilem. Wybór z tej listy opcji Odwrotność powoduje wpisanie do tabeli odwrotności spadku (np.: 50 dla spadku wynoszącego 2%). Zapis tego typu stosowany jest w niektórych krajach. Tekst wpisany w polu tekstowym Spadek - Przedrostek zostanie umieszczony przed wartością spadku.

Aby dokonane zmiany zostały zapamiętane po zamknięciu programu, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Polityka prywatności