:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Obiekty

OBIEKTY DOSTĘPNE W KREŚLARZU

Dostępne obiekty

Obiekt Przykład Opis Parametry F3
    czyści zawartość komórki -
studzienka Przykład studzienki wstawia wybrany w oknie Obiekty typ studzienki. Opis w dziale Studzienki
zbiornik Przykład zbiornika wstawia do profilu obiekt typu "zbiornik", czyli m.in.: osadnik, oczyszczalnia ścieków, separator tłuszczu lub węglowodorów, zbiornik na gaz płynny, itp. Wybór należy doprecyzować, wskazując konkretne urządzenie w oknie Obiekty. Program automatycznie wstawia do tabeli Dane odpowiednią długość zbiornika. Opis w dziale Zbiorniki
zasuwa Przykład zasuwy wstawia symbol zasuwy. -
zawór Przykład zaworu wstawia symbol zaworu. -
przejście Przykład przejścia wstawia symbol przejścia pomiędzy odcinkami o różnych średnicach i/lub materiałach rur. -
zdrój uliczny Przykład zdroju ulicznego wstawia symbol zdroju ulicznego. -
odpowietrznik Przykład urządzenia odpowietrzającego wstawia symbol urządzenia odpowietrzającego. -
urządzenie odwadniające Przykład urządzenia odwadniającego wstawia symbol urządzenia odwadniającego. -
hydrant nadz. Przykład hydrantu nadziemnego wstawia symbol hydrantu nadziemnego. - średnica (80 mm)
- czy na odgałęzieniu (nie)
hydrant podz. Przykład hydrantu podziemnego wstawia symbol hydrantu podziemnego. - średnica (80 mm)
- czy na odgałęzieniu (nie)
trójnik Przykład trójnika wstawia symbol odgałęzienia. - średnica sieci (średnica rurociągu)
- rzędna osi sieci (rzędna rurociągu)
nawiertka z zasuwą Przykład nawiertki z zasuwą wstawia symbol rurociągu (okrąg) oraz obok niego symbol zasuwy. - średnica sieci (średnica rurociągu)
- rzędna osi sieci (rzędna rurociągu)
- czy zasuwa z prawej strony (nie)
- wysokość pionowego odcinka nawiertki (0 m)
nawiertka Przykład nawiertki wstawia okrąg na projektowanym rurociągu. - średnica sieci (średnica rurociągu)
- rzędna osi sieci (rzędna rurociągu)
budynek Przykład budynku wstawia w danym węźle zarys fundamentu budynku wraz ze stropami i dachem (w zależności od ustawień). Opis w dziale Budynek
rów Przykład rowu wstawia, w zależności od podanych parametrów, rów lub skarpę (drogę). Opis w dziale Rów
szafka Przykład szafki gazowej wstawia szafkę gazową -
szafka na budynku Przykład szafki gazowej na budynku wstawia szafkę gazową na ścianie budynku Opis w dziale Budynek
zestaw wodomierzowy Przykład zestawu wodomierzowego wstawia do profilu symbole armatury składającej się na zestaw wodomierzowy. Są one umieszczone za zarysem ściany (wewnątrz budynku). Opis w dziale Budynek
rynna Przykład rynny wstawia do profilu zarys fundamentu budynku wraz z pionowym odcinkiem rynny poprowadzonym obok niego, łączącym się z projektowanym rurociągiem. Opis w dziale Budynek
zbiornik wodny Przykład zbiornika wodnego wstawia do profilu symbolicznie zaznaczony nadziemny zbiornik wodny. Obiekt ten przeznaczony jest do wykorzystania, szczególnie w profilach, z których dane będa eksportowane do dalszej analizy w programie Epanet. -
pion Przykład pionu wstawia do profilu pion wraz z odejściem od poziomu. Opis w dziale Pion
rewizyjna / wodomierzowa Ten typ obiektu został pozostawiony dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami Kreślarza. Zamiast niego zaleca się stosowanie obiektu "studzienka", który ma dużo większe możliwości konfiguracyjne.

wstawia studzienkę rewizyjną (ew. kaskadową lub przepompownię). Można określić średnicę i/lub rzędną dna studzienki. Aby to uczynić należy w polu komentarz wpisać np.: "studzienka rewizyjna fi @1,2/210,35" gdzie wartość po znaku "@" jest średnicą wyrażoną w metrach, natomiast wartość po znaku "/" jest rzędną dna studzienki wyrażoną w metrach n.p.m.

-

Wstawianie obiektu do tabeli Dane za pomocą listy rozwijalnej Obiekty za pomocą klawiatury.

Po najechaniu (kursorem z klawiatury) w tabeli Dane na kolumnę "Obiekt" należy wcisnąć klawisz Enter, a następnie korzystając z klawiszy kursor w góre i kursor w dół wybrać kategorię obiektu np.: "inne..." i wcisnąć klawisz Enter. Po tym lista rozwijalna zniknie, a wybór obiektu należy doprecyzować w wyświetlonym oknie Obiekty. Pierwszą pozycją na liście kategorii jest pusta pozycja. Pozwala ona usunąć z danego węzła już wybrany obiekt.

Obiekt można wstawić do tabeli Dane również z poziomu menu programu wybierając pozycję Wstaw obiekt.

Okno Obiekty

Poszczególne przyciski mają następujące działanie:

Parametry obiektu
wyświetlenie szczegółowych parametrów wybranego obiektu,
Pokaż/Ukryj
ukrycie na liście rzadko wykorzystywanych obiektów lub przywrócenie wcześniej ukrytego (po uprzednim kliknięciu przycisku Pokaż wszystkie),
Pokaż wszystkie
uwzględnienie na liście również ukrytych obiektów,
Opis
W polu tekstowym Opis można za pomocą zmiennych zdefiniować format opisu obiektu na liście. Do tego celu przewidziano poniższe zmienne:
@_obj_nazwa
nazwa obiektu,
@_obj_opis
opis obiektu,
@_obj_producent
nazwa producenta obiektu,
@_obj_nr
numer katalogowy nadany przez producenta obiektu,
@_obj_data
data wprowadzenia do sprzedaży,
@_obj_material
materiał, z którego został obiekt wykonany.
Najczęściej wykorzystywane schematy opisów można zapisać na stałe wybierając ostatnią pozycję (dostosuj listę) na liście Opis.

Dla większości wstawionych do tabeli Dane obiektów istnieje możliwość modyfikacji ich charakterystycznych parametrów poprzez wywołanie okna Parametry za pomocą klawisza F3 lub menu: Węzeł > Parametry obiektu. Dla większości kategorii można dodawać obiekty do bazy programu samodzielnie. Po jednorazowym dodaniu obiekt jest dostępny do szybkiego wykorzystania w tworzonych projektach. Sposób dodawania obiektów został opisany w dziale Parametry obiektu.

Polityka prywatności