:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Statystyka

DANE STATYSTYCZNE PROFILU

Statystyka profilu

StatystykaProgram udostępnia dane statystyczne tworzonego profilu. Są to:

 1. Objętość wykopów,
 2. Ilość obsypki (wysokość warstwy obsypkowej można zmienić w oknie Opcje > Przekrój),
 3. Ilość podsypki (wysokość warstwy podsypkowej można zmienić w oknie Opcje > Przekrój),
 4. Objętość nasypów (jeżeli linia terenu projektowanego znajduje się powyżej linii terenu istniejącego),
 5. Zagłębienie największe,
 6. Zagłębienie najmniejsze,
 7. Spadek największy,
 8. Spadek najmniejszy,
 9. Długość całkowita,
 10. Ilość odcinków,
 11. Najdłuższy odcinek,
 12. Powierzchnia darni,
 13. Powierzchnia ścian bocznych wykopu (suma powierzchni obu stron wykopu),
 14. Objętość gruntu do wymiany - objętość gruntu, która została wymieniona przez objętość obsypki, podsypki, rur oraz urządzeń tzn. osadników, studzienek itp.
 15. Powierzchnia uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry (np.: rur, zbiorników, studzienek)

Podwójne kliknięcie w wartości punktów: 5, 6, 7, 8, 11 (lub wciśnięcie przycisku Przejdź do węzła) powoduje zamknięcie okna Raport i przeniesienie do tabeli Dane do odcinka, którego wyświetlana wartość dotyczy.

Z listy wybieralnej w górnej części okna można wybrać profil, dla którego chcemy obejrzeć dane statystyczne. Wybierając opcję wszystkie zaznaczone profile można wyświetlić podsumowanie dla zawartych w projekcie profili (tylko tych zaznaczonych na zakładkach w tabeli Dane znakiem [+] obok nazwy). Opcja ta jest dostępna tylko dla projektów zawierających więcej niż 1 profil.

Polityka prywatności