:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Edytor kolizji

WPROWADZANIE KOLIZJI DO PROFILU

Edytor kolizji

Edytor kolizji

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Edytor kolizji
ikona: Edytor kolizjiskrót klawiszowy: Ctrl+K

Edytor kolizji służy do wprowadzania kolizji występujących w profilu. Kolizje należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Dokładność wprowadzanych liczb można ustawić w oknie Konfiguracja > Tabela Dane > Zaokrąglenia.

Jeżeli tabela Dane zawiera informacje dotyczące profili mediów różych typów, to ewentualne kolizje pomiędzy tymi sieciami można dodać automatycznie wybierając z menu okna głównego Profil > Wyszukaj i dodaj kolizje "powiązane". Kolizje dodane automatycznie można szybko usunąć z projektu wybierając z menu okna głównego Profil > Usuń z projektu kolizje dodane automatycznie.

Ilość prezentowanych kolizji można ograniczyć korzystając z opcji Pokaż. Można wybrać skrajne węzły, pomiędzy którymi mają być pokazane kolizje oraz można wpisać nazwę medium, które ma być pokazane.

Opis poszczególnych kolumn Edytora:
 • Medium - nazwa przewodu powodującego kolizję (np.: woda, gaz, telefon, itp.).
 • Średnica/szer. - średnica (lub szerokość w przypadku przewodów o przekroju prostokątnym) przewodu powodującego kolizję podawana w milimetrach. Jeżeli przewód ten prowadzony jest w rurze osłonowej pole średnica należy wypełnić następująco: "fi_kolizji/fi_rury_osłonowej_kolizji", gdzie: fi_kolizji - średnica kolizji, fi_rury_osłonowej_kolizji - średnica rury osłonowej kolizji. Rura osłonowa jest uwzględniana podczas generowania rysunku.
 • Rzędna - Rzędna dna lub osi (w zależności od wybranej opcji Rzędna/Zagłębienie) przewodu powodującego kolizję podawana w metrach n.p.m.
 • Opis - Opis kolizji, który pojawi się na rysunku. W opisie można wykorzystać zmienne. Dzięki nim praktycznie wszystkie kolizje mogą mieć ten sam opis. Użytkownik ma do dyspozycji poniższe zmienne:
  • @m - nazwa medium
  • @d - średnica kolizji
  • @o - średnica rury osłonowej kolizji
  • @w - wysokość kolizji
  • @r - rzędna kolizji (osi lub dna w zależności od stanu opcji "Rzędna/Zagłębienie")
  • @rd - rzędna dna kolizji
  • @ro - rzędna osi kolizji
  • @h - odległość kolizji od projektowanego rurociągu
  • @z - zagłębienie rury kolizji (osi lub dna w zależności od stanu opcji "Rzędna/Zagłębienie")
  • @zd - zagłębienie dna kolizji
  • @zo - zagłębienie osi kolizji
  • @t - rzędna terenu w miejscu kolizji
  • @p - rzędna projektowanego rurociągu w miejscu kolizji (osi, dna lub wierzchu w zależności od stanu opcji Rzędna rury na zakładce Dane)
  • @pd - rzędna dna projektowanego rurociągu w miejscu kolizji
  • @po - rzędna osi projektowanego rurociągu w miejscu kolizji
  • @l - odległość kolizji od początku profilu
  • @k - kąt pod jakim, przecina się rurociąg kolidujący z rurociągiem projektowanym
  Przykładowy zapis w pierwszej kolizji na powyższym rysunku "@m fi @d mm @r" podczas generowania rysunku zostanie zamieniony na "woda fi 40 mm 211.80" i w takiej postaci na nim umieszczony.
 • Węzeł - nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do kolizji. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Kolizja zostaje przypisana do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia kolizji.
 • Odległość - odległość od węzła z kolumny Węzeł do osi rury powodującej kolizję. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za kolizją.
 • H - odległość skrajni projektowanego przewodu od skrajni rury powodującej kolizję wyrażona w metrach.
  Wartość ta nie może być modyfikowana przez użytkownika. Jest ona na bieżąco aktualizowana przez program. Wartości poprzedzone znakiem "+" oznaczają, że kolizja znajduje się nad projektowanym przewodem, natomiast znakiem "-" - pod nim. Kolorem czerwonym zaznaczone są kolizje przechodzące przez projektowany rurociąg. Jeżeli "wchodzą" w siebie rury wartość kolumny wynosi "0". Jeżeli natomiast rura jednego przewodu (projektowanego lub kolidującego) "wchodzi" w rurę osłonową drugiego (lub zahaczają się tylko rurami osłonowymi) tekst komórki przybiera kolor czerwony, a wartość w niej jest różna od zera.
 • Zagłębienie - zagłębienie dna lub osi (w zależności od wybranej opcji Rzędna/Zagłębienie) kolizji wyrażone w metrach. Jeżeli użytkownik zna zagłębienie kolizji a nie zna jej rzędnej może w tej kolumnie wprowadzić jego wartość. Wówczas kolumna Rzędna zostanie zaktualizowana automatycznie. Wprowadzanie danych w tej kolumnie jest konieczne tylko gdy nie została uzupełniona kolumna Rzędna.
 • Rzędna rury - rzędna projektowanego rurociągu w miejscu kolizji (wartość tylko do odczytu).
 • Proj. - oznaczenie stanu kolizji - projektowana lub istniejąca. W oknie Konfiguracja dla każdego stanu można niezależnie określić parametry opisów (m.in.: kolor, wysokość czcionki), pojawiające się na rysunku profilu.
 • Do us. - zaznaczenie kolizji przeznaczonej do usunięcia - kolizja tak oznaczona zostanie przekreślona na rysunku profilu. Program nie będzie ostrzegał przed tego typu kolizją.
 • Wys. - wysokość kolizji. Pole wypełniane tylko w w przypadku kolizji o przekroju prostokątnym. W przypadku kolizji o przekroju kołowym należy wpisać wartość zero.
 • Kąt - kąt pod jakim, w rzucie z góry, przecina się rurociąg kolidujący z rurociągiem projektowanym. Domyślną wartością jest kąt wynoszący 90°. W przypadku importu kolizji z pliku DXF, kąt jest wyznaczany automatycznie.

Kolumny: Medium oraz Opis posiadają możliwość szybkiego uzupełniania nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika w oknie Konfiguracja w sekcji Listy danych.

Jeżeli w kolumnie H lub Zagłębienie pojawi się napis "błąd" może to oznaczać, że wprowadzona została kolizja poza profilem (przed pierwszym lub za ostatnim węzłem). Kolizje dodane automatycznie opisane są pochyłą czcionką.

Edytor kolizji - połączenie z innym profilemJeżeli wprowadzaną kolizję stanowi rurociąg znajdujący się w tym samym projekcie (pliku) to kolizję można z nim "powiązać", klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Utwórz połączenie z innym profilem w projekcie (opcja jest dostępna po wybraniu węzła i odległości od niego do kolizji). Po jej wybraniu należy w otwartym oknie wybrać profil, węzeł oraz odległość od niego w jakiej występuje kolizja. Powiązana kolizja ma automatycznie aktualizowane wartości: nazwy medium, rzędnej, zagłębienia oraz średnicy. Oznacza to, że jeżeli zmianie ulegnie zagłębienie przewodu kolidującego to zostanie to automatycznie uwzglednione w parametrach kolizji, bez potrzeby ręcznych korekt. By usunąć powiązanie należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń połączenie.

Skróty klawiszowe:

F2 - przechodzi do edycji komórki;
Insert - wstawia nowy węzeł (wiersz) powyżej aktualnie zaznaczonego;
Delete - usuwa aktualnie zaznaczony węzeł;
kursor w dół ↓ - jeżeli aktualnie zaznaczony jest ostatni węzeł, dodaje nowy na końcu tabeli;
Shift+kursor w dół ↓ - kopiuje zawartość zaznaczonej komórki do komórki znajdującej się niżej;
Shift+kursor w górę ↑ - kopiuje zawartość zaznaczonej komórki do komórki znajdującej się wyżej;
Shift+Alt+kursor w dół ↓ - kopiuje dane aktualnej kolizji do kolizji znajdującej się poniżej;
Shift+Alt+kursor w górę ↑ - kopiuje dane aktualnej kolizji do kolizji znajdującej się powyżej;
Ctrl+kursor w dół ↓ - przesuwa aktualną kolizję o jedną pozycję w dół;
Ctrl+kursor w górę ↑ - przesuwa aktualną kolizję o jedną pozycję w górę;
Ctrl+C - kopiuje zaznaczoną komórkę do schowka systemowego;
Enter - zatwierdza wprowadzone dane oraz zamyka tryb edycji komórki;
[kliknięcie w tytuł kolumny] - zaznacza całą kolumnę;
[dwukrotne kliknięcie w komórce] - otwiera okno pozwalające na zdefiniowanie kolizji powiązanej;

Polityka prywatności