:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Tabela Dane

TABELA DANE I PANEL

Zakładka "Dane"

Zakładka Dane

Zakładka Dane stanowi najważniejszy element Kreślarza. Na niej wprowadzana jest większość danych opisujących poszczególne węzły profilu. Zakładka podzielona jest na trzy części:

  1. Największą, czyli tabelę Dane, z najczęściej używanymi parametrami charakteryzującymi profil.
  2. Panel - wysuwany w prawej części zakładki, z rzadziej wykorzystywanymi kolumnami tabeli Dane oraz parametrami tworzonego profilu.
  3. Pasek zakładek - w dolnej części, z nazwami profili wchodzącymi w skład projektu.

Panel można wysunąć/schować na kilka sposobów:

  • kliknięcie ikony Panel na pasku narzędziowym,
  • wciśnięcie klawisza F4 na klawiaturze,
  • wybranie w menu Narzędzia > Panel,
  • kliknięcie w prawą krawędź monitora, przy aplikacji powiększonej na cały ekran.

Dodatkowo w Panelu można poczynić dodatkowe ustawienia, szczegółowo opisane w rozdziale Parametry profilu.

By zmienić kolejność kolumn w tabeli Dane lub wierszy w Panelu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w tytuł kolumny/wiersza i trzymając wciśnięty przycisk przenieść go i upuścić w inne miejsce.

Użytkownik może przenosić poszczególne parametry pomiędzy tabelą Dane a Panelem. W celu przeniesienia kolumny z tabeli Dane do Panela należy w niej kliknąć na dowolną wartość prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Przenieś kolumnę ... do Panela. Analogicznie można przenieść parametr z Panela do tabeli Dane.

Hurtowa zmiana wartości w kolumnie tabeli Dane Dla większości kolumn w tabeli Dane istnieje możliwość hurtowej zmiany wartości dla zaznaczonych węzłów (sposoby zaznaczania wielu węzłów opisane są w rozdziale Zasady wprowadzania danych). W tym celu należy zaznaczyc węzły, dla których ma być przypisana nowa wartość. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze i wybrać opcję Zmień wartość... W otwartym oknie Zmiana wartości należy wpisać nową wartość oraz wybrać sposób jej wykorzystania:

  • jak poniżej - istniejące wartości w zaznaczonych komórkach w tabeli Dane zostaną zamienione na nową wartość,
  • pomnóż przez - istniejące wartości w zaznaczonych komórkach w tabeli Dane zostaną pomnożone przez podaną wartość (np. zmiana znaku na przeciwny przy wprowadzeniu wartości -1),
  • zmień o - istniejące wartości w zaznaczonych komórkach w tabeli Dane zostaną zwiększone/zmniejszone o podaną wartość (np. podniesienie rzędnej dna rury o zadaną wartość).

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK lub klawiszem Enter.

Na pasku zakładek, znajdującym się pod tabelą Dane poszczególne zakładki odpowiadają kolejnym profilom wchodzącym w skład projektu. Na zakładkach znajdują się nazwy profili. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie profilu użytkownik rozwija się menu:

Uwzględnij > Bieżący profil (włącz/wyłącz)
włącza/wyłącza bieżący profil
Uwzględnij > Tylko bieżący profil
wyłącza wszystkie profile, pozostawiając włączony tylko bieżący
Uwzględnij > Tylko profile typu: ...
pozostawia włączone profile tylko typu jakiego jest bieżący profil
Uwzględnij > Wszystkie profile oprócz bieżącego
włącza wszystkie profil oprócz bieżącego
Uwzględnij > Wszystkie profile
włącza wszystkie profile
Wstaw
wstawia do profilu czysty profil
Powiel
dodaje nowy profil na podstawie bieżącego
Usuń
usuwa wybrany profil (projekt musi zawierać min. 1 profil)
Oznacz jako główny
opcja przydatna gdy automatycznie tworzony rysunek schematu sieci nie spełnia oczekiwań
Zmień nazwę
wywołuje okno pozwalające nadać nową nazwę dla profilu
Dołącz do profilu
wywołuje okno pozwalające wybrać profil, do którego zostanie dołączony obecny.

Wyłączony profil nie jest uwzględniony m.in. na generowanych rysunkach oraz w zestawieniu materiałów. Nazwy włączonych profili poprzedzone są znakiem [+], zaś wyłączone znakiem [-]. Kolejność zakładki można zmienić "chwytając" ją myszką i przeciągając w nowe miejsce. Zmiana kolejności nie jest możliwa gdy wciśnięta jest ikonka z kłódką po lewej stronie paska.

Polityka prywatności