:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Przekrój

PARAMETRY GENEROWANEGO RYSUNKU PRZEKROJU

Konfiguracja > Przekrój

Parametry przekroju Zmiana wartości Wysokości obsypki oraz Wysokości podsypki ma wpływ na określenie orientacyjnej objętości wykopów, obsypki oraz podsypki podawane w oknie Statystyki. Dodatkowo powyższe parametry są uwzględniane podczas generowania rysunków przekrojów poprzecznych.

Pole tekstowe Opis rur jest wykorzystywane do opisu rury umieszczonej na przekroju. Wskazane jest skorzystanie w opisie z poniższych zmiennych:
@m
materiał rury
@d
średnica rury [mm]
@o
średnica rury osłonowej [mm]
@r
rzędna dna rury [m n.p.m.]
@z
zagłębienie dna rury [m]

Przykładowo, jeżeli przekrój przecina rurę z PCV o średnicy 160 mm oraz zagłębieniu 1,6 m to zapis "@m@d @z m" zostanie zamieniony automatycznie na rysunku na opis "PCV160 1,60 m".


Przekrój studni

Grubość ścianki studzienki rewizyjnej (dotyczy tylko obiektu rewizyjna) należy podać w polu tekstowym Grubość ścianki studzienki. Zostanie ona wykorzystana podczas generowania przekroju poprzecznego studzienki. Dla obiektu studzienka grubość ścianki można zdefiniować niezależnie dla każdej ze studzienek w oknie Parametry obiektu.

Wartość podana jako Szerokość rozkopu wskazuje na to o ile szerszy od średnicy studzienki musi być wykop pod nią, by dało się ją posadowić. Zostanie ona wykorzystana m.in. do wyznaczania objętości wykopów. Objętość wynikająca z podanej szerokości rozkopu zostanie ujęta w statystykach jako obsypka.

Polityka prywatności