:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Autouzupełnianie

AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE WYBRANYCH DANYCH PROFILU

Konfiguracja > Autouzupełnianie danych

AutouzupełnianieW celu przyspieszenia wprowadzania danych profili program umożliwia wybór wartości, które będą automatycznie wstawiane do tabeli. Wartości te można modyfikować w oknie Opcje na zakładce Autouzupełnianie. Wartościami, które mogą być uzupełniane są:

 • spadek;
 • średnica;
 • materiał;
 • rzędna terenu projektowanego; Może ona być uzupełniana, w zależności od stanu opcji, zawsze lub tylko gdy jeszcze nie ma przypisanej wartości.
 • węzeł.

  Przedrostek nazwy węzła może być tworzony automatycznie (na podstawie nazwy obiektu w danym węźle) lub na podstawie przedrostka podanego przez użytkownika (dopuszczalna liczba znaków w przedrostku wynosi 3). Zaznaczenie pola wyboru Inkrementacja powoduje automatyczne dodawanie do przedrostków kolejnych numerów węzłów. Numerowanie węzłów może być oddzielne dla każdego profilu lub wspólne dla całego projektu - wówczas należy zaznaczyć opcję Jedna dla całego projektu.

 • szerokość wykopu

  Poza standardowymi opcjami szerokość może być wyznaczana przez dodanie do bieżącej średnicy wartości określonej w polu średnica zwiększona o:.
  By uzyskać wykop ze ścianami o stałym nachyleniu należy zaznaczyć opcję Nachylenie ścian 1: oraz podać wielkość nachylenia.

  Nachylenie skarpy

Zaznaczenie opcji jak w poprzednim węźle powoduje wstawiania do następnego, nowego węzła wartości podanej w poprzednim.

Nieodznaczone pole wyboru obok danej wartości powoduje nieuwzględnienie jej podczas wprowadzania danych.

Zaznaczenie opcji Opis w Edytorze kolizji jak pierwsza linia na Liście danych powoduje, po dodaniu nowej kolizji, wstawienie opisu znajdującego się w pierwszej linii Listy danych Opis [kolizje].

Aby dokonane zmiany zostały zapamiętane po zamknięciu programu, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Polityka prywatności