:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Tabela Dane - parametry

PARAMETRY TABELI DANE

Konfiguracja > Tabela "Dane" > Parametry tabeli

Tabela Dane
 • Zwiększając wartość Wysokość czcionki w tabeli Dane można m.in. poprawić czytelność wprowadzanych do niej danych.
 • Zaznaczając pole Kolor automatycznie wyliczanej komórki tabeli można uzyskać "podświetlenie" automatycznie wyliczanych pól w tabeli Dane. Kolor "podświetlenia" można wybrać klikając przycisk w aktualnie wybranym kolorze. Analogicznie można zdefiniować kolor aktywnego wiersza tabeli.
 • Domyślnie zagłębienie rury w tabeli z danymi jest wyliczane do jej dna, osi lub wierzchu (w zależności od opcji Rzędna wybranej na zakładce Dane). Odznaczając pole Zagłębienie licz zawsze do dna rury powoduje wyliczanie zagłębienia zawsze do dna rury.
 • Zaznaczenie opcji Zagłębienie licz w odniesieniu do terenu projektowanego powoduje liczenie wartości zagłębienia jako różnicy pomiędzy rzędną terenu projektowanego a rzędną rury. W przeciwnym przypadku zagłębienie jest wyznaczane jako różnica pomiędzy rzędną terenu istniejącego a rzędną rury.
 • Zaznaczając opcję W węźle "Rów" zagłębienie/rzędną licz w stosunku do rzędnej terenu zagłębienie rury i/lub jej rzędna, w węźle z obiektem Rów, zostanie wyliczona w stosunku do rzędnej terenu, a nie rzednej dna rowu.
 • Po zaznaczeniu opcji Przeliczaj rzędne terenu w przyłączach..., w projekcie wieloprofilowym, w którym został wybrany profil główny zostaną automatycznie aktualizowane rzędne terenu istniejącego oraz projektowanego w przyłączach odchodzących od profilu głównego. Nastąpi to każdorazowo po zmianie przez uzytkownika rzędnej terenu w profilu głównym, nawet jeżeli wynika ona z interpolacji. Przyłącza są identyfikowane na podstawie nazw węzłów.
 • Po zaznaczeniu opcji Przeliczaj rzędne rury w przyłączach..., w projekcie wieloprofilowym, w którym został wybrany profil główny zostaną automatycznie aktualizowane rzędne rury w przyłączach odchodzących od profilu głównego. Nastąpi to każdorazowo po zmianie przez uzytkownika rzędnej rury w profilu głównym. Przyłącza są identyfikowane na podstawie nazw węzłów. By rzędne zostały przeliczone w Panelu:
  • na wszystkich przyłączach jako Wartość wprowadzana ręcznie musi być wybrana Rzędna rury,
  • zarówno profil główny jak i przyłącza muszą mieć ustawiony ten sam Typ rurociągu,
  • przyłącza muszą mieć ustawiony właściwy Kierunek przepływu

  Z automatycznego aktualizowania można wyłączyć studzienki zaznaczając opcję z wyjątkiem węzłów z obiektem Studzienka. Taka potrzeba może zajść w przypadku np. kaskadowych podłączeń przyłączy kanalizacyjnych.

 • Zaznaczenie opcji Zawsze pokazuj rzędną DNA rury powoduje wyświetlanie w tabeli Dane, w kolumnie Rzędna rury, rzędnej dna - bez względu na wybór w opcji Rzędna.
 • Przy zaznaczonej opcji Licz długość i kąt na podstawie współrzędnych pola tabeli Dane: Długość oraz Kąt, będą wyliczane na podstawie wprowadzonych współrzędnych węzłów (tylko wtedy, gdy dwa sąsiednie węzły mają różne współrzędne).
 • Zaznaczenie opcji z grupy Interpolacja rzędnej... powoduje automatyczne wyznaczanie rzędnej (jeżeli nie została wprowadzona do tabeli ręcznie): terenu istniejącego, terenu projektowanego, linii dodatkowej nr 1, linii dodatkowej nr 2 oraz rury (jeżeli rzędna rury jest ustawiona w Panelu jako wartość wprowadzana ręcznie).

  Warunkiem koniecznym do automatycznego wykonania interpolacji jest obecność ręcznie wprowadzonej rzędnej w jakimkolwiek węźle przed oraz za interpolowanym węzłem.

  Dodatkowo można interpolować jednocześnie dowolną ilość rzędnych pomiędzy węzłami o już ustalonych rzędnych. W tym celu należy wcisnąć na klawiaturze i nie puszczać klawisz Ctrl a w tym czasie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem zaznaczyć węzły przeznaczone do interpolacji wraz z węzłami skrajnymi o już określonych właściwych rzędnych. Następnie należy na zaznaczonym obszarze kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Interpoluj między węzłami.

 • Zaznaczenie opcji z grupy Ekstrapolacja rzędnej... powoduje automatyczne wyznaczanie rzędnej (jeżeli nie została wprowadzona do tabeli ręcznie): terenu istniejącego i terenu projektowanego.

  Warunkiem koniecznym do automatycznego wykonania ekstrapolacji jest obecność ręcznie wprowadzonej rzędnej w jakimkolwiek węźle. Np. dla płaskiego terenu wystarczy wpisać ręcznie rzędną tylko w jednym węźle - pozostałe zostaną wypełnione automatycznie.

  Dla lepszej orientacji węzły, w których rzędne są interpolowane/ekstrapolowane są kolorowane inaczej niż te, w których wartość została podana ręcznie.

Pole edycji Formuła kolumny "obliczeniowej" umożliwia zdefiniowanie wyrażenia z wykorzystaniem zmiennych (rozpoczynających się @_td_) oraz wartości liczbowych. Na podstwie wyrażenia wyliczana jest jego wartość, która wyświetlana jest w kolumnie wyliczeniowej tabeli Dane (kolumna Oblicz.). Np.: podając jako formułę @_td_rzedna_dna, w kolumnie wyliczeniowej tabeli Dane pojawi rzędna dna studzienki w danym węźle (o ile studzienka w nim istnieje).

Polityka prywatności