:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Inne

POZOSTAŁE USTAWIENIA KONFIGURACYJNE

Konfiguracja > Inne

Kofiguracja > Inne
 • Na liście rozwijalnej Język/Language można wybrać język, w którym zostaną przedstawione wszystkie teksty w programie.
 • Z listy wyboru Dokładność wyświetlania liczb w tabelach można określić do ilu miejsc po przecinku będą zaokrąglane liczby wyświetlane w tabelach programu (np. Edytory: kolizji, rur osłonowych itp.). Zaokrągleniu podlegają tylko liczby wyświetlane, a nie wykorzystywane do obliczeń. Opcja ta nie dotyczy tabeli Dane, ponieważ dla każdej z jej kolumn dokładność można wybrać niezależnie.
 • W polu edycji Szablon nazwy pliku można zdefiniować, przy pomocy zmiennych szablon, wg którego program będzie proponował nazwę pliku podczas próby zapisu nowotworzonego projektu.
 • Niezaznaczone pole wyboru Dodatnia wartość spadku - rura wznosząca powoduje, że jeżeli spadek podany jest jako wartość dodatnia, program obliczy rzędną dna następnego węzła mniejszą od rzędnej węzła bieżącego. Odwrotną interpretację można uzyskać zaznaczając w/w pole wyboru.
 • Jeżeli zakładka Oczyszczalnie ścieków jest nie używana można ją ukryć przez usunięcie zaznaczenia opcji Pokazuj zakładkę Oczyszczalnie ścieków.
 • Zaznaczenie opcji Stałe zagłębienie kolizji w "Edytorze kolizji" powoduje że, w przypadku np. zmiany rzędnych terenu, zagłębienie wpisanej kolizji nie zmieni się, natomiast przeliczona zostanie rzędna kolizji. Analogicznie, pozostawienie niezaznaczonej opcji powoduje przeliczanie zagłębienia i niezmienianie rzędnej kolizji.
 • Dodatkowo w grupie opcji Zagłębienie licz w stosunku do terenu projektowanego, można określić sposób wyliczania zagłębienia kolizji. Zagłębienie może być liczone w stosunku do rzędnej terenu projektowanego:
  • zawsze
  • nigdy - wówczas będzie wyliczane zawsze w stosunku do rzędnej terenu istniejącego
  • tylko dla kolizji oznaczonych w Edytorze kolizji jako projektowane - wówczas zagłębienie kolizji oznaczonych jako istniejące będzie wyliczane do rzędnej terenu istniejącego.
 • Dzięki zaznaczeniu opcji Dziel rury na długości handlowe... w zestawieniu materiałów można uzyskać konkretne ilości rur, podzielone na odcinki o długościach wystepujących w handlu. Opcja ta w szczególności może się przydać w przypadku profili kanalizacyjnych. Podział rur na odcinki handlowe jest możliwy tylko w przypadku rur przypisanych do wcześniej dodanego typoszeregu rur.

  Przykład zestawienia z włączoną w/w opcją...

  Zestawienie rur z włączonym podziałem na odcinki

  ...oraz z wyłączoną

  Zestawienie rur z wyłączonym podziałem na odcinki
 • Zaznaczenie opcji Przesuwanie podglądu za pomocą środkowego przycisku myszki (rolki) umożliwia zmianę sposobu przesuwania rysunku na zakładce Podgląd z prawego przycisku myszki na środkowy.
 • Podanie dla opcji Uwzględniaj przepad w studzience jeżeli różnica zagłębienia większa niż wartości różnicy pomiędzy dnem studzienki a dnem wlotu większej niż zero powoduje automatyczne zaznaczanie przepadu w studzienkach (nawet tych, w parametrach których nie zostało zaznaczone pole wyboru Przepad).
Polityka prywatności