:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki > Zmienne

LISTA ZMIENNYCH

Poniżej znajduje się wykaz zmiennych, które można wykorzystać podczas pracy z Kreślarzem. Szczególnie podczas tworzenia własnych lub modyfikacji istniejących szablonów dokumentów.

Dane firmy
@_firma_nazwa - nazwa firmy
@_firma_miejscowosc - miejscowość/ulica
@_firma_kod - kod pocztowy
@_firma_poczta - poczta
@_firma_telefon - telefon
@_firma_fax - faks
@_firma_mail - adres e-mail
@_firma_wwww - adres strony www
@_firma_wlasne1 - dowolne dane własne
@_firma_wlasne2 - dowolne dane własne
@_firma_wlasne3 - dowolne dane własne

Dane projektu
@_inwestor - inwestor
@_inwestor_miejscowosc - adres zamieszkania: miejscowość/ulica
@_inwestor_kod - adres zamieszkania: kod pocztowy
@_inwestor_poczta - adres zamieszkania: poczta
@_obiekt - obiekt
@_inwestycja - inwestycja
@_inwestycja_miejscowosc - miejscowość/ulica
@_inwestycja_gmina - gmina
@_inwestycja_kod - kod pocztowy
@_inwestycja_poczta - poczta
@_inwestycja_nr_dzialki - nr_dzialki
@_projekt_branza - branża
@_projekt_nr_zlecenia - nr zlecenia
@_projekt_data - data
@_wlasne1 - dowolne dane własne
@_wlasne2 - dowolne dane własne
@_wlasne3 - dowolne dane własne

Dane pochodzące z kosztorysu
@_k_investor - inwestor
@_k_investor_place - adres zamieszkania: miejscowość/ulica
@_k_investor_zip_code - adres zamieszkania: kod pocztowy
@_k_investor_post - adres zamieszkania: poczta
@_k_object - obiekt
@_k_investment - inwestycja
@_k_investment_place - miejscowość/ulica
@_k_investment_zip_code - kod pocztowy
@_k_investment_post - poczta
@_k_investment_commune - gmina
@_k_investment_allotment_no - nr_dzialki
@_k_project_type - branża
@_k_project_oder_no - nr zlecenia
@_k_project_date - data
@_k_user1 - dowolne dane własne
@_k_user2 - dowolne dane własne
@_k_user3 - dowolne dane własne

Dopisując na końcu zmiennej znak ' (apostrof) jej wartość zostanie pobrana z danych zawartych w kosztorysie. Natomiast jeżeli zostanie zaznaczona opcja Zapisz parametry kosztorysu z projektem (w pliku KRE) jako wartość zmiennej zostanie wstawiona analogiczna, pobrana z danych projektu.

Osoby biorące udział w tworzeniu dokumentacji (maks. 9)
@_projektant_naz1 .. @_projektant_naz9 - nazwiska
@_projektant_sta1 .. @_projektant_sta9 - nazwy stanowisk
@_projektant_upr1 .. @_projektant_upr9 - uprawnienia
@_projektant_spe1 .. @_projektant_spe9 - specjalności

Statystyki dla bieżącego profilu
@_stat_objetosc_wykopow - objętość wykopów
@_stat_objetosc_obsypki - objętość obsypki
@_stat_objetosc_nasypow - objętość nasypów
@_stat_objetosc_podsypki - objętość podsypki
@_stat_objetosc_wymiany - objętość gruntu do wymiany
@_stat_powierzchnia_darni - powierzchnia darni
@_stat_powierzchnia_scian - powierzchnia ścian bocznych wykopów
@_stat_powierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry (np.: rur, zbiorników, studzienek)
@_stat_zaglebienie_maks - zagłębienie maksymalne
@_stat_zaglebienie_min - zagłębienie minimalne
@_stat_spadek_maks - spadek maksymalny
@_stat_spadek_min - spadek minimalny
@_stat_dlugosc - długość profilu
@_stat_ilosc_odcinkow - ilość odcinków w profilu
@_stat_odcinek_maks - długość najdłuższego odcinka w profilu

Statystyki dla wszystkich profili
@_stat_aobjetosc_wykopow - objętość wykopów
@_stat_aobjetosc_obsypki - objętość obsypki
@_stat_aobjetosc_nasypow - objętość nasypów
@_stat_aobjetosc_podsypki - objętość podsypki
@_stat_aobjetosc_wymiany - objętość gruntu do wymiany
@_stat_apowierzchnia_darni - powierzchnia darni koniecznej do usunięcia
@_stat_apowierzchnia_scian - powierzchnia ścian bocznych wykopów
@_stat_apowierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry (np.: rur, zbiorników, studzienek)
@_stat_azaglebienie_maks - zagłębienie maksymalne
@_stat_azaglebienie_min - zagłębienie minimalne
@_stat_aspadek_maks - spadek maksymalny
@_stat_aspadek_min - spadek minimalny
@_stat_adlugosc - długość profilu
@_stat_ailosc_odcinkow - ilość odcinków w projekcie
@_stat_aodcinek_maks - długość najdłuższego odcinka w projekcie
@_stat_aobjetosc_wykopu_pod_osadniki - objętość wykopów pod osadniki występujące w projekcie
@_stat_ailosc_wcinek - ilość wcinek do istniejących rurociągów
@_stat_ailosc_przejsc_przez_sciane - ilość przebić przez ścianę na trasie rurociągu
@_stat_ailosc_wywozow_nadmiaru_ziemi - ilość wywozów nadmiaru urobku
@_stat_ailosc_pompowni - całkowita ilość przepompowni
@_stat_ailosc_kolizji - całkowita ilość kolizji
@_jest_pompownia - jeżeli w profilu jest przepompownia to zmienna zwraca wartość 1 (w przeciwnym wypadku: 0)

Przekrój wykopu
@_wykop_podsypka_wysokosc - wysokość warstwy podsypkowej
@_wykop_obsypka_wysokosc - wysokość obsypki

Oczyszczalnia
@_o_filtr_szerokosc - szerokość filtra piaskowego
@_o_filtr_dlugosc - długość filtra piaskowego
@_o_filtr_powierzchnia - powierzchnia filtra piaskowego
@_o_drenaz_ilosc_nitek - ilość nitek drenażu rozsączającego
@_o_drenaz_dlugosc_nitki - długość nitki drenażu rozsączającego
@_o_drenaz_ilosc_poletek - ilość poletek drenażu rozsączającego
@_o_drenaz_dlugosc - całkowita długość drenażu rozsączającego
@_o_geowloknina_dlugosc - długość geowłókniny
@_o_drenaz_objetosc_zwiru - ilość żwiru pod drenażem [m3]
@_o_drenaz_objetosc_piasku - ilość piasku pod drenażem [m3]
@_o_osadnik - typ osadnika
@_o_objetosc_osadnikow - objętość osadników
@_o_separator - typ separatora
@_o_went_dlugosc - długość podziemnego odcinka wentylacji wysokiej
@_o_odl_pompowni - długość przyłącza elektrycznego do przepompowni
@_wentylacja_sciana_wewn - jeżeli w profilu wentylacja wysoka poprowadzona jest wewnątrz to zmienna zwraca wartość 1 (w przeciwnym wypadku: 0)
@_wentylacja_sciana_zewn - jeżeli w profilu wentylacja wysoka poprowadzona jest zewnątrz to zmienna zwraca wartość 1 (w przeciwnym wypadku: 0)
@_wentylacja_maszt - jeżeli w profilu wentylacja wysoka poprowadzona jest po maszcie to zmienna zwraca wartość 1 (w przeciwnym wypadku: 0)

Zestawienie materiałów dla bieżącego profilu
<_MAT> - początek linii z poniższymi zmiennymi
@_tm_nazwa - nazwa materiału
@_tm_ilosc - ilość w zestawieniu
@_tm_jednostka - jednostka miary
@_tm_wezel - nazwa węzła (tylko dla studzienek)
@_tm_nr_kat - numer katalogowy
@_tm_producent - nazwa producenta

Zestawienie materiałów dla wszystkich profili
<_AMAT> - początek linii z poniższymi zmiennymi
@_tm_anazwa - nazwa materiału
@_tm_ailosc - ilość w zestawieniu
@_tm_ajednostka - jednostka miary
@_tm_awezel - nazwa węzła (tylko dla studzienek)
@_tm_anr_kat - numer katalogowy
@_tm_aproducent - nazwa producenta

Tabela "Dane"
<_DAN> - początek linii z poniższymi zmiennymi
@_td_rzedna_terenu - rzędna terenu (opcjonalnie: @_td_rzedna_terenu_l lub @_td_rzedna_terenu_p dla rzędnej z lewej lub prawej strony węzła)
@_td_rzedna_terenu_maks - większa rzędna terenu w węźle
@_td_rzedna_terenu_proj - rzędna terenu projektowanego
@_td_rzedna_rury - rzędna rury (dna lub osi) w zależności od ustawień
@_td_rzedna_dna_rury - rzędna dna rury, bez względu na ustawienia
@_td_rzedna_rury_typ - w zależności od ustawień zamieniane na słowo "dna" lub "osi"
@_td_linia1 - rzędna linii dodatkowej
@_td_linia2 - rzędna linii dodatkowej nr 2
@_td_rzedna_dna - rzędna dna studzienki w danym węźle
@_td_rzedne_dna - rzędne wszystkich rur dochodzących do węzła rozdzielone znakiem _
@_td_zaglebienie - zagłębienie rury
@_td_przeplyw_z_odc_jako_wezel - przepływ powstający w danym węźle (zmienna przeznaczona do opisu węzła)
@_td_przeplyw_z_odc_jako_odc - przepływ powstający na danym odcinku (zmienna przeznaczona do opisu odcinka, w zależności od kierunku przepływu ścieków przybiera wartość przepływu z węzła początkowego lub końcoweg danego odcinka)
@_td_przeplyw_caly_jako_wezel - przepływ całkowity w danym węźle (zmienna przeznaczona do opisu węzła)
@_td_przeplyw_caly_jako_odc - przepływ całkowity na danym odcinku (zmienna przeznaczona do opisu odcinka, w zależności od kierunku przepływu ścieków przybiera wartość przepływu z węzła początkowego lub końcowego danego odcinka)
@_td_spadek_jednostka - jednostka spadku
@_td_spadek - spadek rury
@_td_spadek_terenu_istn - spadek linii terenu istn. pomiędzy węzłami
@_td_spadek_terenu_proj - spadek linii terenu proj. pomiędzy węzłami
@_td_material - materiał
@_td_srednica - średnica [mm]
@_td_srednica_m - średnica [m]
@_td_rura_grubosc_sciany - grubość ścianki rury (dostępna gdy średnica występuje w typoszeregu dodanym do projektu)
@_td_rura_klasa - klasa rury (dostępność j.w.)
@_td_rura_sdr - sdr rury (dostępność j.w.)
@_td_rura_sn - sn rury (dostępność j.w.)
@_td_rura_pn - ciśnienie nominalne rury (dostępność j.w.)
@_td_dlugosc - długość odcinka
@_td_odleglosc - odległość
@_td_obiekt - obiekt
@_td_komentarz - komentarz
@_td_wezel - węzeł
@_td_kat - kąt załamania w węźle
@_td_wspl_x - współrzędna X (pozioma) węzła
@_td_wspl_y - współrzędna Y (pionowa) węzła
@_td_szerokosc - szerokość wykopu
@_td_nasyp - objętość nasypu
@_td_objetosc_wymiany - objętość gruntu do wymiany
@_td_powierzchnia_uzbrojenia - powierzchnia uzbrojenia w rzucie z góry (np.: rur, zbiorników, studzienek)

Kolizje
<_KOL> - początek linii z poniższymi zmiennymi
@_tk_medium - nazwa medium
@_tk_srednica - średnica kolizji (lub szerokość dla kolizji o przekroju prostokątnym)
@_tk_wysokość - wysokość kolizji o przekroju prostokątnym
@_tk_rzedna_dna - rzędna dna kolizji
@_tk_opis - opis kolizji
@_tk_wezel - wybrany węzeł
@_tk_odleglosc_od_wezla - odległość kolizji od wybranego węzła
@_tk_h - pionowa odległość rury od kolizji
@_tk_zaglebienie - zagłębienie kolizji
@_tk_kolor - kolor przypisany do rodzaju medium kolizji
@_tk_czy_do_usuniecia|'Prawda'|'Fałsz' - zwracająca tekst ustalony przez użytkownika (pomiędzy apostrofami, zamiast Prawda oraz Fałsz) jeżeli kolizja jest oznaczona do usunięcia
@_tk_czy_projektowana|'Prawda'|'Fałsz' - zwracająca tekst ustalony przez użytkownika (pomiędzy apostrofami, zamiast Prawda oraz Fałsz) jeżeli kolizja jest oznaczona jako projektowana

Rury osłonowe
<_OSL> - początek linii z poniższymi zmiennymi
@_to_srednica - średnica rury osłonowej
@_to_material - materiał rury osłonowej
@_to_dlugosc - długość
@_to_opis - opis rury osłonowej
@_to_wezel - wybrany węzeł
@_to_odleglosc_od_wezla - odległość początku rury osłonowej od wybranego węzła
@_to_typ - typ rury (z kolumny „Typ” edytora)

Studzienki
<_SUMP> - początek linii z poniższymi zmiennymi. Zmienne z tej grupy można również wykorzystać w kolumnie Komentarz, w tabeli Dane, w węźle, w którym występuje obiekt "studzienka", np.: Studzienka betonowa fi @_ts_srednica m
@_ts_wezel - nazwa węzła, w którym wystąpiła studzienka
@_ts_producent - producent
@_ts_typ - typ studzienki
@_ts_nazwa - nazwa studzienki
@_ts_opis - dodatkowy opis
@_ts_srednica - średnica [m]
@_ts_srednica_wlazu - średnica włazu [m]
@_ts_grubosc_sciany - grubość ścianki [mm]
@_ts_wysokosc - wysokość [m]
@_ts_wysokosc_komina - wysokość komina o średnicy włazu [m]
@_ts_wysokosc_stozka - wysokość części stożkowej [m]
@_ts_wysokosc_nadbudowy - wysokość nadbudowy [m]
@_ts_ilosc_nadbudow - ilość nadbudów [szt.]
@_ts_doplywy - rzędne dna rur dochodzących do studzienki rozdzielone przecinkami [m n.p.m.]
@_ts_rzedna_dna - rzędna dna [m n.p.m.]

Inne
@_t_lp - numer kolejny w tabelach
@_data - bieżąca data
@_poziom_por - poziom porównawczy
@_nazwa_profilu - nazwa profilu
@_nazwa_przekroju - nazwa przekroju
@_nazwa_rysunku - nazwa generowanego rysunku (profil lub przekrój)
@_nr_rysunku - numer generowanego rysunku
@_ska - skala w zapisie "1 : y/x"
@_skala_x - skala pozioma rysunku (X)
@_skala_y - skala pionowa rysunku (Y)

Kosztorysy
@_ko_calc_kind - typ kosztorysu podany w oknie "Parametry kosztorysu"

<_CALCULATION> - początek linii z poniższymi zmiennymi
<_ELEMENT> - początek linii z poniższymi zmiennymi
<_POSITION> - początek linii z poniższymi zmiennymi
<_MATERIAL> - początek linii z poniższymi zmiennymi

Podsumowania
@_ko_[opcja]w_netto - wartość netto z narzutami
@_ko_[opcja]w_vat - wartość podatku vat
@_ko_[opcja]w_brutto - wartość brutto z narzutami
@_ko_[opcja]w_nettor - wartość netto robocizny (bez narzutów)
@_ko_[opcja]w_nettom - wartość netto materiałów (bez narzutów)
@_ko_[opcja]w_nettos - wartość netto sprzętu (bez narzutów)
@_ko_[opcja]w_skpr - wartość kosztów pośrednich od robocizny
@_ko_[opcja]w_skzm - wartość kosztów zakupu od materiałów
@_ko_[opcja]w_skps - wartość kosztów pośrednich od sprzętu
@_ko_[opcja]w_skp - wartość kosztów pośrednich
@_ko_[opcja]w_szkpr - wartość zysku od kosztów pośrednich od robocizny
@_ko_[opcja]w_szkzm - wartość zysku od kosztów zakupu od materiałów
@_ko_[opcja]w_szkps - wartość zysku od kosztów pośrednich od sprzętu
@_ko_[opcja]w_szr - wartość zysku od robocizny
@_ko_[opcja]w_szs - wartość zysku od sprzętu
@_ko_[opcja]w_szm - wartość zysku od materiału
@_ko_[opcja]w_sz - wartość zysku
@_ko_[opcja]w_net_narzr - wartość netto robocizny (z narzutami)
@_ko_[opcja]w_net_narzm - wartość netto materiałów (z narzutami)
@_ko_[opcja]w_net_narzs - wartość netto sprzętu (z narzutami)

@_ko_[opcja]w_brutto_narzr - wartość brutto robocizny (z narzutami)
@_ko_[opcja]w_brutto_narzm - wartość brutto materiałów (z narzutami)
@_ko_[opcja]w_brutto_narzs - wartość brutto sprzętu (z narzutami)

[opcja] może przybierać wartości:
calc_ - wartości odnoszą się do kosztorysu
element_ - wartości odnoszą się do elementu kosztorysu
position_ - wartości odnoszą się do pozycji kosztorysu

np: zmienna @_ko_element_w_netto zostanie zamieniona na wartość elementu netto z narzutami

Narzuty
@_[opcja]n_vat - Stawka podatku VAT
@_[opcja]n_kpr - Wielkość kosztów pośrednich od robocizny [%]
@_[opcja]n_kzm - Wielkość kosztów zakupu materiałów [%]
@_[opcja]n_kps - Wielkość kosztów pośrednich od sprzętu [%]
@_[opcja]n_zr - Wielkość zysku od robocizny [%]
@_[opcja]n_zm - Wielkość zysku od materiałów [%]
@_[opcja]n_zs - Wielkość zysku od sprzętu [%]
@_[opcja]n_zkpr - Wielkość zysku od kosztów pośrednich od robocizny [%]
@_[opcja]n_zkzm - Wielkość zysku od kosztów zakupu materiałów [%]
@_[opcja]n_zkps - Wielkość zysku od kosztów pośrednich od sprzętu [%]

[opcja] może przybierać wartości:
calc_ - wartości odnoszą się do kosztorysu
element_ - wartości odnoszą się do elementu kosztorysu

@_ko_catalogs - Lista KNR-ów wykorzystanych w kosztorysie
@_ko_element_table_no - Numer elementu w zestawieniu elementów
@_ko_element_table_description - Nazwa elementu
@_ko_element_specification_link - Odnośnik do rozdziału w specyfikacji technicznej, w którym opisane są roboty ujęte w danym elemencie
@_ko_calc_no - Numer kosztorysu
@_ko_calc_no_all - Bezwzględny numer kosztorysu
@_ko_calc_n_jobrate - Stawka roboczogodziny dla kosztorysu
@_ko_calc_kind - Typ kosztorysu
@_ko_element_no - Numer elementu (numeracja zaczynana od początku dla każdego kosztorysu)
@_ko_element_no_all - Bezwzględny numer elementu (jedna numeracja od początku kosztorysu)
@_ko_element_description - Nazwa elementu
@_ko_element_quantity - Krotność elementu
@_ko_position_description - Nazwa pozycji kosztorysowej
@_ko_position_catalog_name - Nazwa katalogu nakładów rzeczowych
@_ko_position_catalog - Nazwa i numer katalogu nakładów rzeczowych
@_ko_position_specification_link - Odnośnik do rozdziału w specyfikacji technicznej, w którym opisane są roboty ujęte w danej pozycji
@_ko_position_quantity - Ilość jednostek kosztorysowych danej pozycji
@_ko_position_unit - Jednostka miary pozycji w postaci liczbowej (np. 20)
@_ko_position_unit3 - Jednostka miary pozycji w postaci liczbowej uzupełniana zerami wiodącymi do trzech cyfr (np. 020)
@_ko_position_unit_txt - Jednostka miary pozycji przedstawiona jako tekst (np. szt.)
@_ko_position_par1 - Parametr dodatkowy pozycji kosztorysowej
@_ko_position_w_netto_1 - Jednostkowa wartość netto pozycji
@_ko_position_no - Numer pozycji (numeracja zaczynana od początku dla każdego elementu)
@_ko_position_no_all - Bezwzględny numer pozycji (jedna numeracja od początku kosztorysu)

@_ko_material_no - numer kolejny składnika
@_ko_material_number - indeks składnika
@_ko_material_type - znak r jeżeli składnik jest robocizną, m- materiałem, s- sprzętem
@_ko_material_description - nazwa
@_ko_material_naklad - nakład jednostkowy składnika przypadający na pozycję kosztorysową
@_ko_material_unit - jednostka
@_ko_material_quantity - ilość
@_ko_material_limit - iloczyn nakładu oraz ilości dla pozycji kosztorysowej
@_ko_material_netto - cena jednostkowa netto składnika (bez narzutów)
@_ko_material_1_netto - iloczyn nakładu oraz ceny jednostkowej (bez narzutów)

Zestawienie RMS
@_rms_material_no_[opcja] - numer kolejny składnika
@_rms_material_number_[opcja] - indeks składnika
@_rms_material_description_[opcja] - nazwa
@_rms_material_unit_[opcja] - jednostka
@_rms_material_quantity_[opcja] - ilość
@_rms_material_netto_[opcja] - cena netto (bez narzutów)
@_rms_material_w_netto_[opcja] - wartość netto (bez narzutów)

[opcja] może przybierać wartości:
r - dla zestawienia robocizny,
m - dla zestawienia materiałów,
s - dla zestawienia sprzętu,

Dodatkowo:
Dopisując na końcu "liczbowej" zmiennej znak # otrzymana zostanie wartość liczby wyrażona słownie (np.: jeżeli wynikową wartością zmiennej @_skala_x jest liczba "150" to wpisując zmienną jako @_skala_x# otrzymamy słowo "sto pięćdziesiąt").
Dopisując na końcu "tekstowej" zmiennej znak $ zwrócony zostanie tekst pozbawiony polskich znaków (np.: litera ó zostanie zamieniona na literę o).
Linie zaczynające się od "//" nie są uwzględniane w tworzonym dokumencie.
Polityka prywatności