:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Linie

KONFIGURACJA PARAMETRÓW LINII

Konfiguracja > Rysunek > Linie

Konfiguracja typów liniiNa zakładce Linie można ustawić kolor oraz warstwę następujących linii tworzonych na rysunku:
 • terenu,
 • rury,
 • dna wykopu,
 • dodatkowej - pierwszej,
 • dodatkowej - drugiej,
 • tworzącej tabelę pod profilem,
 • tworzącej pola metryki,
 • przy której umieszczane są komentarze,
 • terenu projektowanego,
 • osi rury,
 • rury osłonowej,
 • obiektu - dotyczy obiektów typu: studzienka i zbiorniki, tzn. osadniki, oczyszczalnie, separatory itp.,
 • obiektu zaznaczanego symbolem, np. zasuwy, hydranty itp.,
 • wierzchu obsypki.
wybór mediów

Usuwając zaznaczenie w polu wyboru Rysuj obok nazwy linii można zablokować jej generowanie. Linia dna wykopu jest generowana tylko gdy wysokość podsypki na zakładce Przekrój jest większa od zera. Zaznaczenie opcji w polu Jak rura powoduje rysowanie linii z odsunięciami od niektórych obiektów np. studzienek. Brak tego zaznaczenie sprawia, że linie są zawsze dociągane do węzłów. W polu Media (dwukrotnie klikając myszką lub wciskając na klawiaturze klawisz Enter) można określić dla jakich typów mediów, linia ma być rysowana (np. linia osi rury praktycznie nie ma zastosowania w przypadku kanalizacji).

Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Pojedyncza linia rury na wygenerowanym rysunku rura będzię narysowana jedną kreską.

W polu Rysuj oś rury od średnicy można określić minimalną średnicę rury, od której będzie rysowana na rysunku profilu jej oś (zakładając, że wcześniej w ogóle została zaznaczona w kolumnie Rysuj do rysowania).

Grupa opcji Kolor linii rury taki jak kolor pozwala sprecyzować sposób nadawania koloru linii rury:

rury z powyższej tabeli
przyjęty zostanie kolor taki, jak w tabeli dla linii rury,
rury w typoszeregu
przyjęty zostanie kolor taki, jak przypisany do domyślnego typoszeregu rur w profilu. Jeżeli typoszereg rur nie został wybrany wówczas przyjęty zostanie kolor jak dla opcji rury z powyższej tabeli,
przypisany do typu sieci
przyjęty zostanie kolor taki, jak przypisany do wybranego dla profilu typu sieci (jak na powyższym zrzucie okna "Media").

Oprócz linii domyślnych użytkownik może dodawać własne linie. By to uczynić należy najpierw dodać nowy wiersz w tabeli z odpowiednią formułą, wg której zostaną wyznaczone rzędne nowej linii. Następnie ustawić kursor na ostatnim wierszu tabeli z liniami i wcisnąć na klawiaturze klawisz kursor w dół ↓.

Aby dokonane zmiany zostały zapamiętane po zamknięciu programu, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Polityka prywatności