:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Własne obiekty - typoszeregi rur

DEFINIOWANIE I MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU TYPOSZEREG RUR

Typoszeregi rur w programie Kreślarz

Dodanie typoszeregu rur do projektu pozwala na (o ile średnica w tabeli Dane podana przez użytkownika występuje w typoszeregu):

 • automatyczne przypisanie do rury dodatkowych parametrów m.in. materiału, grubości ścianki, klasy itp.
 • automatyczną aktualizację nazwy materiału oraz widoczne oznaczenie w tabeli Dane rur (kolorem oznaczonym jako kolor typoszeregu), które zostały przypisane do typoszeregu,
  Przykładowe dane profilu
 • umieszczenie na rysunku profilu dodatkowych informacji o rurze, np. grubość ścianki,
  Przycisk: Typoszeregi rur
 • uzyskanie w zestawieniu materiałów podziału na "handlowe" odcinki rur (np. w przypadku kanalizacyjnych). Podział można wyłączyć na zakładce Parametry 2
  Zestawienie materiałów

Dodanie typoszeregu nie jest obowiązkowe.

Aby dodać typoszereg do projektu należy przejść na zakładkę Dane i kliknąć przycisk Przycisk: Typoszeregi rur menu: Narzędzia > Typoszreg rur.

Okno typoszeregów

W oknie Typoszereg Użytkownik może wykorzystać dołączony do programu typoszereg (ze względu zmiany zachodzące w ofertach producentów nie ma gwarancji, że rozprowadzane z programem typoszeregi są aktualnie dostępne w handlu) lub dodać własny. Najłatwiej zrobić poprzez modyfikację i zapisanie pod inną nazwą już istniejącego.

Jeden spośród wybranych typoszeregów można oznaczyć jako domyślny. Oznacza to, że jeżeli w nowym węźle zostanie wpisana średnica, która istnieje w domyślnym typoszeregu to dla rury w danym odcinku zostaną przypisane parametry z domyślnego typoszeregu. Zmieniając domyślny typoszereg w projekcie wszystkie te dane automatycznie się zaktualizują.

Kliknięcie przycisku Domyślny dla typu spowoduje przypisanie wybranego typoszeregu jako domyślnego dla profili w projekcie takiego samego typu jak bieżący (np. tylko dla oznaczonych jako "wodociąg").

Kliknięcie przycisku Domyślny dla wszystkich spowoduje przypisanie wybranego typoszeregu jako domyślnego dla wszystkich profili w projekcie bez względu na typ.

Jeżeli wpisana średnica istnieje w kilku typoszeregach dodanych do projektu to należy w kolumnie Rura w tabeli Dane należy wskazać typoszereg, z którego mają być pobrane parametry.

Parametry typoszeregu rur

Dla każdego typoszeregu można zdefiniować następujące parametry:

 • klasę,
 • SDR (stosunek średnicy do grubości ścianki rury),
 • SN (sztywność obwodowa),
 • PN (ciśnienie nominalne),
 • chropowatość,
 • zastosowanie, czyli media, dla których rura jest przeznaczona,
 • średnice rur występujące w typoszeregu,
 • grubości ścianek [mm] dla wprowadzonych średnic,
 • długości handlowe [mm] dla danej średnicy, rozdzielane znakiem | np. 2000|3000|6000, (parametr dotyczy głównie rur kanalizacyjnych, dla rur sprzedawanych z kręgów można wpisać wartość zero),
 • numery katalogowe poszczególnych rur,
Cztery ostatnie pozycje definiuje się w oknie Parametry rur. Zarówno całą tabelkę jak i poszczególne kolumny można wcześniej przygotować np. w arkuszu kalkulacyjnym i dopiero wkleić do Kreślarza. Parametry rur w typoszeregu
Polityka prywatności