:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Parametry obiektu

PODSTAWOWE PARAMETRY OPISUJĄCE OBIEKT

Parametry obiektu

Parametry obiektu
W oknie Parametry obiektu można dostosować niektóre parametry charakteryzujące wybrany typ obiektu. Oprócz parametrów specyficznych dla poszczególnych typów obiektów część parametrów jest jednakowa dla wszystkich obiektów. Wspólnymi parametrami są:

Typ
Określa typ definiowanego obiektu - wartość nie może być zmieniana,
Nazwa
Nazwa obiektu,
Opis
Opis obiektu,
Producent
Nazwa producenta,
Indeks
Numer katalogowy (nie dotyczy typoszeregów rur),
Materiał
Rodzaj przeważającego materiału, z którego został wykonany obiekt,
Data
Orientacyjna data wprowadzenia do sprzedaży,
Kolor
Przeważający kolor obiektu (należy kliknąć w komórkę w kolumnie Wartość by wybrać kolor). Wybrany kolor jest widoczny w oknie Obiekty obok nazwy obiektu. Pozwala to na łatwiejsze odnalezienie obiektu na liście.

Do programu dołączone są pliki ze zdefiniowanymi obiektami. Posiadają one rozszerzenie KRO i znajdują się w katalogu "objects". Użytkownik może tworzyć własne definicje obiektów w oparciu o już istniejące. By to uczynić należy otworzyć okno Obiekty menu: Narzędzia > Obiekty. Wybrać w nim i dwukrotnie kliknąć obiekt o parametrach najbardziej zbliżonych do tego, który będzie definiowany. Następnie w oknie Parametry obiektu wprowadzić parametry nowego obiektu i kliknąć przycisk Zapisz jako.... Po tym zostanie zapisany plik z definicją nowego, własnego obiektu o podanej przez użytkownika nazwie.

Nowy obiekt można również utworzyć bazując na obiekcie już wstawionym do projektu. W tym celu należy przejść do edycji jego parametrów wciskając klawisz F3 na klawiaturze. Ważne jest by aktualnie zaznaczonym wierszem w tabeli Dane był ten z wstawionym obiektem, na podstawie którego będzie tworzony własny. Zapis wprowadzonych danych analogicznie jak powyżej.

Wywołując okno Parametry obiektu z poziomu okna Obiekty dostępny jest również przycisk Zapisz. Pozwala on zapisać ew. zmiany w już istniejącym pliku z definicją obiektu. Należy jednak mieć na uwadze, że część plików dostarczanych razem z programem jest nadpisywana nowszymi wersjami podczas aktualizacji programu.

Polityka prywatności