:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Szablon kosztorysu

TWORZENIE SZABLONU KOSZTORYSU

Plik szablonu kosztorysu.

Do generowanego kosztorysu wstawiane są odpowiednie elementy i pozycje, na podstawie ustawień poczynionych w szablonie.

Nazwy pozycji znajdujące się w szablonie, należy umieścić w nawiasach kwadratowych (np.: [wykopy]). Każda nazwa powinna zaczynać się od nowej linii. W linii poniżej nazwy pozycji powinna się znaleźć linia, w której określona zostanie ilość jednostek przedmiarowych. Linia ta zaczyna się od wyrażenia q=. Po nim należy podać ilość. Można to uczynić różnymi sposobami np.:
  • liczbę (np. q=5,25),
  • zmienną (np. q=@_stat_aobjetosc_wykopow),
  • wyrażenie matematyczne (q=5+@_stat_aobjetosc_wykopow).
Niektóre nazwy pozycji przedmiarowych, z racji swego charakteru, są narzucone. Są to:
  • [urzadzenia] - urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni ścieków,
  • [studzienki] - studzienki (wprowadzone w tabeli Dane jako obiekt "rewizyjna" lub "studzienka"),
  • [studzienki przepompowni] - studzienki (wprowadzone w tabeli Dane jako obiekt "rewizyjna" lub "studzienka", w których wylot znajduje się powyżej wlotu),
  • [rury] - rury występujące w profilu,
  • [izolacje] - izolacje podane w edytorze rur osłonowych,
  • [armatura] - armatura występująca w profilu (wprowadzona w tabeli Dane m.in. jako obiekt "hydrant", "zasuwa", itp.).
W trakcie generowania kosztorysu w/w pozycje są zamieniane na bardziej szczegółowe (np.: "Rura PCV110"), które powinny znaleźć odzwierciedlenie w pliku ze szczegółową specyfikacją pozycji przedmiarowych (jako przykład załączony jest plik "knrw.ini"). Nazwy pozostałych pozycji przedmiarowych użytych w szablonie mogą być dowolne, z tym, że tak samo brzmiące nazwy muszą się znaleźć w pliku z szczegółową specyfikacją pozycji przedmiarowych. Przykładowy fragment szablonu kosztorysu wygląda następująco:
[ROBOTY INSTALACYJNE]
el=1

[przebicie]
q=@_stat_ailosc_przejsc_przez_sciane

[podsypka]
q=@_stat_aobjetosc_podsypki

[studzienki]
[rury]

[drenaz]
q=@_o_drenaz_dlugosc

By pozycja była traktowana jako element należy pod linią z nazwą pozycji umieścić linię o treści "el=1" (Pozycja "ROBOTY INSTALACYJNE" w w/w fragmencie jest elementem).
UWAGA: Nazwa elementu (umieszczona w nawiasie kwadratowym) nie może być taka sama jak nazwa jakiejkolwiek pozycji.
Polityka prywatności