:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Edycja elementu/pozycji

EDYCJA ELEMENTU/POZYCJI KOSZTORYSOWEJ

Zmiana danych elementu i pozycji

Pozycja kosztorysu
By otworzyć okno edycji danych elementu lub pozycji należy go dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy (lub zaznaczyć i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Edytuj).
Na zakładce Główne można zmienić:
  • nazwę katalogu nakładów rzeczowych,
  • opis elementu/pozycji,
  • obmiar,
  • jednostkę,
  • odnośnik do rozdziału w specyfikacji technicznej, traktującego o danej pozycji.

Pozostałe wyświetlane wartości elementu/pozycji są przeznaczone tylko do odczytu. Wyjątek stanowią pola Wartość..., jeżeli została wybrana uproszczona metoda obliczeń. Można w nie wpisać wartość niezależną od wprowadzonych (lub nie) czynników RMS dla danej pozycji.

Diagram Udział K/E prezentuje stosunek kwoty Wartość netto do wartości netto odpowiednio: kosztorysu oraz elementu, wyrażony w procentach.

Gdy edytowana jest pozycja dodatkowo dostępna jest zakładka RMS. Wyświetlane są na niej czynniki wchodzące w skład pozycji: robocizna, materiały oraz sprzęt. By zmienić parametry czynnika należy go dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy lub zaznaczyć i wcisnąć klawisz [Enter].

By zatwierdzić wprowadzone zmiany należy wcisnąć przycisk OK.
Polityka prywatności