:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Jednostkowe nakłady rzeczowe

DEFINICJE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW RZECZOWYCH

Jednostkowe nakłady rzeczowe

Szczegółowe specyfikacje jednostkowych nakładów rzeczowych powinny znajdować się w odpowiednio przygotowanym pliku (jako przykład załączony jest plik "knrw.ini"). Są one wykorzystywane podczas tworzenia kosztorysu. Plik, z którego nakłady rzeczowe mają być domyślnie wykorzystywane podczas tworzenia kosztorysów wybiera się w oknie Opcje kosztorysu. Nazwy nakładów rzeczowych, które mają być wykorzystane w tworzonych kosztorysach należy umieścić w pliku z szablonem kosztorysu. Przykładowa specyfikacja pozycji "wykopy":
[wykopy]
old=KNR 201W 0212-040-060
1=r¤0.1400¤999
2=s¤0.0576¤11161
opis=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV
kat_jedn=060
kat_nazwa=KNR
kat_nr=201W
kat_tab=212
kat_kol=4
kat_wer=0
Nazwa pozycji musi być umieszczona na początku linii i znajdować się w nawiasach kwadratowych (np. "[wykopy]"). Każda linia z charakterystyką składnika RMS musi zaczynać od kolejnej liczby porządkowej, zaczynając od liczby 1. Każdy składnik musi się znajdować w oddzielnej linii. Po liczbie porządkowej należy umieścić znak "=". Po nim wprowadzić literę:
  • r dla robocizny,
  • m dla materiału,
  • s dla sprzętu.

Następnie nakład rzeczowy robocizny, materiału bądź sprzętu niezbędny do wykonania jednostki przedmiarowej, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Za nakładem należy podać indeks składnika (indeks musi być liczbą całkowitą). W trakcie obliczania kosztorysu, na podstawie indeksu zostanie wczytana z cennika cena oraz nazwa składnika. Pomiędzy literą, nakładem oraz indeksem należy umieścić rozdzielający je znak "¤" (np. "1=r¤0.1400¤999" r oznacza, że składnik oznacza robociznę, nakład wynosi 0.1400 a indeks składnika wynosi 999).

Dla pozycji należy zdefiniować również jednostkę miary, jako wartość liczbową (lista jednostek), poprzedzając ją słowem "jedn=" (np. "jedn=060" - dla m3).

Dodatkowo można określić:
  • opis pozycji (jeżeli nie zostanie określony jako opis zostanie przyjęta nazwa pozycji), poprzedzony słowem "opis=",
  • nazwa katalogu nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR itp.), poprzedzony słowem "nazwa=",
  • numer katalogu, poprzedzony słowem "nr=",
  • numer tabeli w katalogu, poprzedzony słowem "tab=",
  • numer kolumny w tabeli w katalogu, poprzedzony słowem "kol=",
  • numer wersu w kolumnnie w tabeli w katalogu, poprzedzony słowem "wer=".
Polityka prywatności