:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Parametry obiektu - budynek

MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU BUDYNEK

Definicje obiektów - budynek

Parametry obiektu typu budynek

Obiekt "budynek" pozwala na rysunku profilu podłużnego zaznaczyć przejście przez ścianę. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania następujących parametrów obiektu:

 • Zagłębienie spodu ławy [m],
  Jest to pionowa odległość pomiędzy rzędnymi terenu istniejącego (lub projektowanego, jeżeli w oknie Konfiguracja zaznaczona jest opcja Zagłębienie licz w odniesieniu do terenu projektowanego) i spodu ławy fundamentowej. Domyślną wartością jest 0,6 m poniżej rzędnej dna rury w danym węźle.
 • Rzędna(e) stropu [m n.p.m.],
  Można podać jedną lub kilka (dla budynków wielokondygnacyjnych) rzędnych rozdzielonych średnikiem ";". Jeżeli nie zostanie podana rzędna stropu to nie zostanie on uwzgledniony na rysunku. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zostanie podana długość stropu - wówczas wierzch stropu znajdzie się na równi z poziomem terenu. By nie nanosić koty z rzędną na rysunek należy rzędną poprzedzić znakiem "x". Rzędna, która ma być oznaczona jako tzw. zero budynku powinna być poprzedzona cyfrą zero.
 • Długość stropu [m],
  Ujemna wartość długości umieszcza rysunek stropu po lewej stronie ściany, natomiast dodatnia po prawej. Domyślną wartością jest -1,5 m.
 • Grubość stropu [m],
  Domyślną wartością jest 0,2 m.
 • Wysokość ściany kolankowej [m],
  Dodatkowa wysokość ściany ponad najwyżej położony strop. Domyślną wartością jest 0,1 m.
 • Dach,
  Zaznaczenie opcji powoduje naniesienie na rysunek zarysu dachu.
 • Kąt nachylenia dachu [°],
  Określenie kąta nachylenia połaci dachu do poziomu. By dach został narysowany musi być zaznaczona opcja Dach. Domyślną wartością jest 45°.
 • Zagłębienie spodu ławy licz do "0",
  Zaznaczenie tej opcji powoduje wyliczenie zagłębienia spodu ławy fundamentowej jako różnicy rzędnej zera budynku (musi być oznaczone) oraz wartości podanej jako Zagłębienie spodu ławy.
 • Parametry ławy fundamentowej obiektu typu budynekSzerokość muru - S1 [m],
  Określenie szerokości muru. Domyślną wartością jest 0,5 m.
 • Szerokość ławy - S2 [m],
  Określenie szerokości ławy fundamentowej. Domyślną wartością jest 0,8 m.
 • Wysokość ławy - W [m],
  Określenie wysokości ławy fundamentowej. Domyślną wartością jest 0,4 m.
 • Kąt pomiędzy rurą a ścianą [°],
  Określenie kąta poziomego pomiędzy rurą wchodzącą do budynku a ścianą. Domyślnie przyjmowane jest prostopadłe wejście rury w płaszczyznę ściany, czyli wartość 90°.

Istnieje możliwość naniesienia zarysu całego budynku (jak na pierwszym rysunku). By to osiągnąć należy do dwóch sąsiednich węzłów wstawić obiekt budynek z jednakowymi parametrami, z wyjątkiem ujemnej wartości długości stropu w węźle po prawej stronie.

Powyższe parametry można również zdefiniować dla innych obiektów wykorzystujących zarys budynku, tzn.: rynna (dodatkowo można określić jej średnicę), zestaw wodomierzowy (dodatkowo można określić średnicę rury osłonowej pomiędzy ścianą budynku a armaturą - rura nie zostanie narysowana jeżeli nie zostanie podana jej średnica), szafka na budynku.

Polityka prywatności