:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Własne obiekty - studzienki

DEFINIOWANIE I MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU STUDZIENKA

Definicje obiektów - studzienki

Parametry obiektu typu studzienka
Użytkownik ma możliwość zmiany następujących parametrów studzienki:
 • Wysokość całkowita - H [m],
  - Jeżeli wartość ta zostanie określona wówczas studzienka będzie miała dokładnie taką wysokość bez względu na poziom terenu projektowanego. Inaczej mówiąc, wierzch studzienki może się znaleźć nad terenem proj. lub pod nim. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli wysokość jest automatycznie dobierana tak by wierzch studzienki znalazł się na poziomie terenu projektowanego.
 • Wysokość od dna do wlotu - Ho [m],
  - Stała wysokość, którą można narzucić od dna studzienki do dna najniższej rury do niej wchodzącej/wychodzącej. Wysokość tę można wykorzystać przy definiowaniu np.: studzienek osadnikowych, przepompowni. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli dno studzienki pokrywa się z dnem rury.
 • Wysokość ponad teren proj. - Ht [m],
  - Stała wysokość, którą można narzucić od wierzchu studzienki do powierzchni terenu projektowanego. Wysokość tę można wykorzystać przy definiowaniu np.: studzienek wystających ponad powierzchnię, wywiewek. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli wierzch studzienki pokrywa się z poziomem terenu projektowanego.
 • Rzędna dna [m n.p.m.],
  - Określenie wartości rzędnej dna studzienki pozwala na "przytwierdzenie" jej dna do podanej rzędnej. Nie mają wówczas wpływu na położenie dna studzienki rzędne dna rur do niej wchodzących. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli rzędna dna jest automatycznie dopasowywana do rzednej dna rury.
 • Średnica wewn. - D [m],
  - Wartość wewnętrznej średnicy studzienki. Jeżeli zostanie podana wartość 0,00 wówczas program przyjmie średnicę równą 0,2 m.
 • Średnica włazu - d [m],
  - Wartość średnicy włazu studzienki. Może on mieć średnicę inną niż studzienka. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli średnica włazu jest równa średnicy studzienki.
 • Odl. włazu od skraju - L [m],
  - Odległość lewego skraju włazu od lewego skraju studzienki. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli lewy skraj włazu pokrywa się z lewym skrajem studzienki.
 • Wysokość komina - Hk [m],
  - Wysokość elementów studzienki o średnicy równej średnicy włazu. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli takich elementów nie ma.
 • Wysokość stożka - Hs [m],
  - Wysokość elementu przejściowego (redukcyjnego) pomiędzy elementem o średnicy studzienki a elementem o średnicy włazu. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli redukcja średnicy jest zrealizowana przez element płaski.
 • Wysokość nadstawki - Hn [m],
  - Wysokość elementu pozwalającego przedłużyć studzienkę o stałej wysokości do poziomu terenu. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli program dobiera jedną nadstawkę o wyskości, która pozwala połączyć wierzch studzienki z poziomem terenu (o ile wierzch studzienki wypada poniżej terenu).
 • Maks. ilość nadstawek [szt.],
  - Maksymalna ilość nadstawek o jaką program może podwyższyć studzienkę. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli program automatycznie dobiera ilość niezbędnych nadstawek, która pozwala połączyć wierzch studzienki z poziomem terenu (o ile wierzch studzienki wypada poniżej terenu). Jeżeli producent studzienki nie przewiduje dla niej możliwości nadbudowywania wówczas należy wpisać wartość -1 lub wybrać z listy opcję brak.
 • Grubość ścianki [mm],
  - Grubość ścianki studzienki. Grubości rysowane są na rysunku przekroju, przechodzącego przez studzienkę oraz na profilu jeżeli grubość wynosi co najmniej 50 mm. Domyślną wartością jest 0,00.
 • Grubość dna [mm],
  - Grubość dna studzienki. W przypadku domyślnej wartości równej 0,00 dno jest rysowane jedną linią.
 • Typ studzienki,
  - Rodzaj dodawanej studzienki można wybrać z listy, która pojawia się po przejściu do edycji wartości parametru. Dostępne typy to:
  • standardowa - domyślna,
  • wodomierzowa - na rysunku rysowana wraz z armaturą towarzyszącą,
  • rozdzielcza drenażu rozsączającego,
  • zamykająca drenażu rozsączającego,
  • napowietrzająca filtra pionowego,
  • przepompownia
 • Równaj właz do terenu,
  - Zaznaczenie tej opcji powoduje rysowanie studzienki poczynając od włazu, który zostaje umieszczony na poziomie terenu. Jeżeli opcja ta pozostanie nieodznaczona wówczas rysowanie studzienki zaczyna się od jej dna, umieszczonego na poziomie dna rury wlotowej (ew. obniżonego o część osadnikową).
  Wyrównanie włazu do terenu - włączone Wyrównanie włazu do terenu - wyłączone
 • Bez dna,
  - Zaznaczenie opcji Bez dna powoduje narysowanie studni bez dna, np.: studni chłonnej.
 • Przepad,
  - Zaznaczenie opcji Przepad powoduje narysowanie rury przepadowej obok studzienki bez względu na odległość od dna studzienki do dna rury zdefiniowaną w Narzędzia > Konfiguracja > Inne > Uwzględniaj przepad w studzience jeżeli różnica zagłębienia większa niż...
  Studzienka z przepadem
 • Przepad - korekta Y [mm],
  - Domyślnie dno rury przepadowej wchodzącej do studzienki pokrywa się z jej dnem. Miejsce wejścia rury przepadowej do studzienki można "podnieść" o wprowadzoną dodatnią wartość wyrażoną w milimetrach.
 • Przepad - średnica [m],
  - Domyślnie średnica rury przepadowej wchodzącej do studzienki jest taka sama jak średnica rury, od której przepad odchodzi. Wprowadzenie wartości, wyrażonej w metrach, średnicy innej niż zero spowoduje jej zmianę.
 • Armatura,
  - W oknie Armatura można dokonać wyboru armatury, która zostanie umieszczona wewnątrz studzienki.
  Okno Armatura
 • Podniesienie armatury,
  - wysokość wyrażona w metrach, o jaką zostanie podniesiona armatura w studzience, w stosunku do rzędnej rury określonej w tabeli Dane. Poniżej fragment profilu ze studzienką z podniesioną armaturą.
  Studzienka wodomierzowa z podniesioną armaturą
 • Dopływ dodatkowy [m n.p.m./mm],
  - Parametry dopływu dodatkowego, czyli takiego, który nie jest wyznaczany automatycznie na podstawie innych profili wchodzących w skład projektu, a który ma być zaznaczony na rysunku studzienki. Dane powinny być podane w zapisie R/S/K, gdzie R oznacza rzędną, S - średnicę dopływu, a K - kąt poziomy dopływu, np: "211,00/110/90". Dopływ zostanie zaznaczony jeżeli aktywowana jest opcja Zaznaczaj dopływy studzienek... w oknie Konfiguracja menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Parametry profilu.
Dodatkowo w oknie parametrów studzienki pokazywane są parametry wyznaczone przez program przeznaczone tylko do odczytu:
 • [auto] Dopływy - zawierający listę rzędnych dopływów do wybranej studzienki, również tych z innych profili występujących w tym samym projekcie.
 • [auto] Wysokość [m] - wysokość studzienki
Polityka prywatności