:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Projekt > Import danych

IMPORT DANYCH Z PLIKU DXF

Import węzłów z pliku DXF

W Kreślarzu możliwe jest wczytanie współrzędnych węzłów projektowanego rurociągu z pliku o rozszerzeniu .DXF. W tym celu należy wybrać w menu Profil > Import współrzędnych z pliku DXF... i wskazać plik DXF, z którego będą importowane węzły.

Import współrzędnych węzłów z pliku DXF

Następnie w oknie Import współrzędnych z pliku DXF należy wskazać warstwę, z której zostaną zaimportowane węzły. Węzły/punkty w pliku DXF muszą być zdefiniowane jako linie lub polilinie i nie mogą się one znajdować wewnątrz bloków. Jeżeli zaimportowany do Kreślarza układ nie będzie stanowił całości, tzn. będzie się składał z niepołączonych ze sobą odcinków, wówczas należy ponowić próbę importu ograniczając liczbę miejsc po przecinku importowanych liczb.

Dodatkowo, za pomocą listy Typ można określić typ importowanego rurociągu. Jeżeli importowane węzły, posiadają w pliku DXF zdefiniowaną współrzędną wysokościową "Z", to można wskazać jako jaki paramter zostanie ona zaimportowana np. rzędna terenu, rzędna rury, itp. Domyślną opcją jest nieimportowanie współrzędnej "Z". Współrzędną "Z" można przypisać w większości programów CAD tylko do obiektu typu linia (nie ma takiej możliwości w przypadku polilinii).

Na podstawie zaimportowanych współrzednych węzłów program automatycznie wyliczy długości pomiędzy węzłami oraz kąty pomiedzy odcinkami. Ręcznie należy uzupełnić pozostałe dane tj.: rzędne terenu oraz rury w poszczególnych węzłach itp.

Jeżeli w pliku DXF są wrysowane inne sieci, nie będące przedmiotem projektowania, a z nim kolidujące, to takie kolizje można dodatkowo zaimportować do Kreślarza. W tym celu należy wybrać w menu Profil > Import kolizji z pliku DXF... i wskazać plik DXF oraz warstwę, na której jest wrysowana kolidująca sieć. Dodatkowo można określić nazwę medium oraz zagłębienie jakie zostaną przypisane zaimportowanym kolizjom. Po zaimportowaniu kolizji należy w Edytorze kolizji uzupełnić ew. brakujące dane np. rzędną kolizji.

Import kolizji z pliku DXF
Polityka prywatności