:: Strona główna > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto

wersja 4.01 [2024.04.05] 
 
* nanoszenie opisów granic działek na rysunku schematu
* algorytm podziału i łaczenia profilów
+ możliwość importu granic działek z pliku DXF
+ możliwość wyboru sposobu obliczania zagłębienia/rzędnej rury w węźle z obiektem rów
 
wersja 4.00 [2024.01.25] 
 
* algorytm importu danych z plików tekstowych, z zaznaczoną opcją wstawiania do nowych węzłów
+ możliwość aktualizacji dowolnych danych w węzłach o nadanych nazwach poprzez moduł importu z plików tekstowych
* algorytm zliczający ilość wierszy nagłówkowych w pliku tekstowym, z którego mogą być importowane dane profili
+ możliwość umieszczenia wymiaru pomiędzy kolizją, a projektowanym rurociągiem
* umieszczanie opisów związanych z granicami działek na rysunku schematu
+ możliwość wstawiania koty z rzedną obok kolizji w odniesieniu do jej dna lub wierzchu, w zależności od jej położenia (pod/nad)
* wyznaczanie wartości rzędnej rury przy ręcznie wprowadzanym zagłębieniu w węźle z obiektem typu "rów"
+ możliwość zdefiniowania średnicy przepadu w studzience kaskadowej
+ możliwość nadawania nazw wspólnym węzłom w już istniejących profilach podczas doimportowywania profili z pliku DXF
+ możliwość wpisu wartości rzędnej rury w tabeli pod profilem, na początku i na końcu rury osłonowej
+ możliwość wpisu wartości odległości w tabeli pod profilem, w miejscu zakończenia rury osłonowej
* rysowanie podejść do skrzynki gazowej na profilu jeżeli w węźle podano dwie rzędne rury (np.: 211,00/211,50)
 
wersja 3.95 [2023.02.28] 
 
* dublowanie opisów dla dodatkowych rzednych przy niektórych ustawieniach
* forma zapisu definicji łuku
+ możliwość automatycznego uwzględniania przepadu w studzienkach wg ustalonej wysokości
* odświeżenie zdefiniowanej infrastruktury (np. kolizji, rur osłonowych, itp.) po odwróceniu kolejności danych w profilu
* rysowanie schematów kinet na rysukach profilu i przekroju
+ zmienna @_td_promien_giecia - promień gięcia łuku rury z tabeli Dane
+ możliwość sytuowania na rysunku profilu przekroju geotechnicznego na wysokości jego wystąpienia, tzn. górna krawędź przekroju pokrywa się linią terenu
+ możliwość umieszczania zagłębienia rury w tabeli pod profilem w miejscu dodatkowych punktów wysokościowych
* rysowanie rury osłonowej na rysunku profilu jeżeli jej długość jest większa niż odcinek, do którego została przypisana
+ możliwość wykonania zestawienia materiałów w zależności od typu profilu (rodzaju medium)
+ możliwość korekty wysokości wlotu przepadu w parametrach studzienki
* algorytm importu współrzędnej wysokościowej "Z" z plików DXF
* umieszczanie metryki na rysunku profilu
* generowanie listy zdefiniowanych pozycji KNR w module kosztorysującym
* algorytm importu danych z plików tekstowych
 
wersja 3.90 [2022.05.05] 
 
* wyświetlanie okna głównego programu na pulpitach wielomonitorowych
+ możliwość określenia koloru tła aktywnego wiersza/węzła w tabeli Dane
* moduł importu kolizji z pliku DXF
+ moduł importu danych z plików tekstowych np.: .txt, .csv (menu: Projekt > Importuj)
* usprawnienia w Edytorze kolizji
* błąd uniemożliwiający wprowadzenie pojemności zbiornika większej niż 65 m3
 
wersja 3.85 [2021.11.06] 
 
+ możliwość umieszczania opisów węzłów na rysunku schematu w wielu liniach (rozdzielane poprzez \P)
+ możliwość automatycznego wyliczania rzędnych terenu na podstawie danego zagłębienia rury
+ możliwość zmiany kolejności wprowadzonych rur osłonowych w Edytorze rur osłonowych
+ możliwość zmiany kolejności wprowadzonych kolizji w Edytorze kolizji
* błąd mogący powodować usunięcie niewłaściwej kolizji, przy aktywnych filtrach ograniczających ilość wyświetlanych kolizji
+ możliwość uwzględniania na rysunku profilu, na studzience dopływów z wyłączonych profili
* błąd uniemożliwiający wygenerowanie rysunku przekroju studzienki
+ możliwość doimportowania z pliku .kre wielu profili jednocześnie
+ możliwość umieszczenia pod rysunkiem profilu kolumny z tytułami poszczególnych wierszy przed każdym z profili
+ możliwość umieszczenia nazw profili na rysunku schematu
+ możliwość rysowania koty z rzedną przy dnie zbiornika/osadnika
 
wersja 3.80 [2021.08.14] 
 
+ możliwość określenia kąta podłączenia dopływu dodanego ręcznie do studzienki (parametr "Dopływ dodatkowy")
* błąd podczas usuwania węzła z obiektem studzienka, bez przypisanej studzienki
* rysowanie rury z określonym promieniem gięcia
+ automatyczna zmiana edytowanej współrzędnej węzła w innych węzłach o takiej samej nazwie
* zaznaczanie dopływów na studzienkach
+ możliwość umieszczenia nazw profili na rysunku profilu
+ możliwość wczytania kolizji ze wskazanej warstwy z pliku DXF
+ możliwość automatycznego dodania kolizji "powiązanych" pomiędzy profilami różnych sieci istniejącymi w tym samym projekcie/pliku
+ możliwość usunięcia wszystkich automatycznie dodanych kolizji
 
wersja 3.70 [2021.01.02] 
 
+ możliwość kreskowania symbolizującego grunt rodzimy pod linią terenu istniejącego
+ możliwość umieszczenia kreskowania na niezależnej warstwie
+ możliwość oznaczenia warstwy jako zablokowanej do edycji w programie CAD
* rysowanie schematów kinet
+ możliwość umieszczenia strzałek określających kierunek przepływu na rysunku schematu na każdym odcinku
+ możliwość umieszczenia w tabeli pod profilem rzędnej rury dla rzędnej wprowadzonej za pomocą Dodatkowych rzędnych
+ możliwość ustalenia sposobu liczenia poziomu porównawczego terenu
* rysowanie rury osłonowej zestawu wodomierzowego (pionowy odcinek kończy się równo z wierzchem posadzki, o ile jest ona zdefiniowana)
* wyświetlanie rysunku schematu w przypadku wartości współrzędnych większych niż 1e10
* algorytm wyliczania ilości obsypki dla studzienek występujacych w skrajnych węzłach profilu
* działanie skrótów klawiszowych (Ctrl+C) i (Ctrl+V) w Panelu obok tabeli Dane
+ możliwość rysowania rury na rysunku profilu jako łuk, o podanym promieniu gięcia (np. przewierty sterowane, przekroje drogowe)
+ możliwość przypisania typoszeregu rur jako domyślnego dla profili określonego typu znajdujących się w projekcie (np. dla profili typu "wodociąg")
+ możliwość zastosowania jako koloru linii rury, koloru przypisanego do typu sieci
 
wersja 3.60 [2020.05.14] 
 
+ możliwość przenoszenia danych w tabeli Dane z kolumny "Oblicz." (obliczeniowej) do dowolnej innej
* wstawianie nowej kolizji z kursorem ustawionym na istniejącej kolizji powiązanej
+ możliwość określenia w obiekcie budynek: szerokości muru, szerokości i wysokości ławy fundamentowej oraz kąta poziomego pomiędzy rurą wchodzącą do budynku a ścianą
* nazewnictwo profili po imporcie współrzędnych z pliku DXF
* tworzenie rysunku schematu niezwiązanych ze sobą profili po imporcie współrzędnych z pliku DXF
* kopiowanie wartości zagłębienia pomiędzy węzłami o takiej samej nazwie
+ szablon "Zestawienie węzłów - współrzędne"
* działanie szablonu "Zestawienie kolizji"
* dociąganie linii pionowych do linii terenu dla obiektów nawiertka i trójnik
* dublowanie w niektórych przypadkach wpisu odległości w tabeli pod profilem
 
wersja 3.51 [2019.12.09] 
 
+ rysowanie kaskady na rurociągu w węźle, w którym nie ma wstawionej studzienki, a są różne rzędne wlotu i wylotu
* podział profilu w wybranym węźle na dwa niezależne
+ możliwość zaimportowania z pliku DXF współrzędnej wysokościowej Z (z np. rzędną terenu)
+ możliwość doimportowania danych z pliku DXF do istniejącego projektu
+ możliwość określenia typu rurociągu podczas importu z pliku DXF
+ możliwość podniesienia zestawu wodomierzowego w studzience
* rysowanie hydrantu i zasuwy na profilu, w którym zostały określone różne skale x dla różnych odcinków
+ możliwość określenia wielkości symboli armatury
* błąd pojawiający się w przypadku wstawienia obiektu rów o rzędnej dna równej rzędnej terenu w węźle
 
wersja 3.50 [2019.10.10] 
 
+ możliwość wprowadzania kolizji o przekroju prostokątnym
+ cofanie (Ctrl+Z) oraz ponawianie (Ctrl+Y) ostatnio wykonanej operacji w tabeli Dane
+ możliwość podziału profilu w wybranym węźle na dwa niezależne
* nieostrzeganie przed kolizją z rurą przeznaczoną do usunięcia
+ koalescencyjne separatory węglowodorów z typoszeregu ESK firmy Ecol-Unicon
* instalacja Kreślarza w katalogu z ograniczonymi prawami zapisu
+ możliwość tworzenia reguł sprawdzających poprawność profilu
* usuwanie węzłów, w których zostały wprowadzone tylko ich współrzędne
+ możliwość uzależnienia rysowania linii na rysunku profilu od typu medium
* kopiowanie rzędnych pomiędzy węzłami o takiej samej nazwie
 
wersja 3.41 [2019.05.02] 
 
+ kolumna obliczeniowa w tabeli Dane, z samodzielnie określanym wyrażeniem
+ możliwość określenia niezależnie dla każdej z kolumn w tabeli Dane: tytułów, szerokości oraz dokładności wyświetlanych liczb
* wyliczanie objętości wykopów jeżeli w węźle występuje obiekt budynek lub rów
+ wyszukiwanie studzienek na podstawie różnych parametrów
+ możliwość połączenia dwóch profili w jeden
+ możliwość określenia dokładności importowanych liczb w module importu współrzędnych z pliku DXF
* moduł importu współrzędnych z pliku DXF
* ekstrapolacja rzędnej terenu w przypadku występowania w profilu odcinków o zerowej długości
+ możliwość przesuwania rysunku na zakładce Podgląd za pomocą środkowego przycisku myszy (rolki)
+ możliwość dociągania na rysunku profilu pionowych linii opisów do linii terenu
+ możliwość wyboru kolumny, w której wartości mają być wprowadzane ręcznie poprzez dwukrotne kliknięcie myszą w danej kolumnie
 
wersja 3.40 [2019.03.14] 
 
* wyświetlanie na rysunku profilu wartości rzędnych rury i zagłębienia w zależności od ustawienia opcji "Rzędna rury" w Panelu
+ zmienna: @_td_wspl_y - zwracająca współrzędną Y węzła
+ zmienna: @_td_wspl_x - zwracająca współrzędną X węzła
+ możliwość wyliczania długości odcinków oraz kątów pomiędzy nimi na podstawie współrzędnych x,y podanych w tabeli Dane
* narzędzie hurtowej zmiany danych w zaznaczonych koórkach tabeli Dane
+ możliwość definiowania dodatkowych, pozawęzłowych punktów wysokościowych dla linii: terenu istn. i proj. oraz dla linii 1 i linii 2
* interpolacja rzędnych
+ ekstrapolacja rzędnych dla linii terenów: istniejącego i projektowanego
+ zmienna: @_td_rzedna_dna_rury - zwracająca rzędną dna rury w danym węźle
* rysowanie linii hektometrów
+ możliwość określenia grubości dna studzienki
* wstawianie obiektu "nawiertka z zasuwą" z poziomu menu głównego programu
* rysowanie rur osłonowych "wychodzących" poza skrajne węzły
+ możliwość określenia średnicy rury osłonowej dla obiektu "zestaw wodomierzowy"
* wstawianie studzienki z poziomu menu głównego programu
+ możliwość ręcznego zaznaczenia dopływu na studzience
+ nowy obiekt: pion
* tworzenie zestawienia materiałów w zakresie trójników
+ możliwość dodawania, duplikowania, podłączania i odłączania od węzła studzienek w oknie Studzienki
 
wersja 3.31 [2018.10.20] 
 
+ w tabeli Dane automatyczna lista wyboru średnicy jeżeli wybrano typoszereg rur
* eksport do programów Epanet oraz Epa SWMM
* działanie listy wyboru typoszeregu rur z poziomu tabeli Dane
* działanie zmiennej @_td_rura_grubosc_sciany
+ możliwość umieszczenia w tabeli pod profilem danych dotyczących długości i spadku w jednym wierszu
 
wersja 3.30 [2018.09.26] 
 
+ nowe obiekty "wodociągowe" w grupie "armatura": zdrój uliczny, odpowietrznik, urządzenie odwadniające
+ automatyczne dodawanie do zestawienia materiałów "przejściówek" pomiędzy odcinkami o różnych średnicach i/lub materiałach rur
+ nowy obiekt w grupie "armatura": przejście
+ nowy obiekt w grupie "armatura": zawór
+ możliwość określenia poziomej skali (X) niezależnie dla każdego odcinka
+ możliwość określenia dodatkowych parametrów zarysu budynku dla obiektów go wykorzystujących: budynek, rynna, szafka na budynku, zestaw wodomierzowy
* zmodyfikowany szablon wydruku: Zestawianie kolizji
+ zmienna: @_tk_czy_do_usuniecia|'Prawda'|'Fałsz' - zwracająca tekst ustalony przez użytkownika jeżeli kolizja jest oznaczona do usunięcia
+ zmienna: @_tk_czy_projektowana|'Prawda'|'Fałsz' - zwracająca tekst ustalony przez użytkownika jeżeli kolizja jest oznaczona jako projektowana
+ zmienna: @_tk_kolor - zwracająca kolor kolizji w zależności od rodzaju medium
+ możliwość zmiany koloru tła rysunku na zakładce Podgląd
+ możliwość kolorowania kolizji w zależności od rodzaju medium
+ możliwość eksportu danych sieci kanalizacyjnej do programu Epa SWMM
+ nanoszenie kolizji na rysunek schematu
+ możliwość zaznaczania granic działek na trasie rurociągu
* odwracanie kolejności danych w profilu
* automatyczne wyliczanie szerokości wykopu z podanym kątem nachylenia
+ możliwość eksportu danych sieci wodociągowej do programu Epanet
+ nowy obiekt "zbiornik wodny"
+ możliwość zaznaczenia poziomu lustra wody w obiekcie typu "rów"
 
wersja 3.20 [2018.04.04] 
 
+ możliwość skopiowania do schowka tabel z: danymi węzłów, statystykami, zestawieniem materiałów, kolizjami, rurami osłonowymi, opisami terenów
+ możliwość określenia jako koloru linii rury takiego jak przypisany do rury wybranej w typoszeregu
+ możliwość określenia domyślnego typoszeregu rur niezależnie dla każdego profilu
* wstawianie nowego profilu z pliku
+ możliwość określenia automatycznie wstawianego opisu kolizji
* tworzenie "linków" do kolizji w tym samym projekcie
+ kierunek sumowania przepływu zależny od rodzaju medium
+ możliwość określenia rodzaju profilu: wodociąg, kanalizacja, itp.
+ możliwość określenia jednostki przepływu
+ możliwość umieszczenia na rysynku profilu, w tabeli pod profilem i na rysunku schematu informacji o przepływie z odcinka oraz o przepływie sumarycznym
+ automatyczne wylicznie przepływu sumarycznego na odcinku z uwzględnieniem dopływów z przyłączy
+ możliwość określenia przepływu na odcinku
+ możliwość oznaczenia na rysunkach kierunku przepływu
 
wersja 3.11 [2017.12.16] 
 
* sumowanie materiałów w projektach wieloprofilowych
+ możliwość wygenerowania rysunku przekroju studzienki bez wcześniejszego definiowania przekroju
* poruszanie się i działanie okna wyszukiwania profili/węzłów/kosztorysów
+ możliwość umieszczenia na profilu schematu podłączeń studzienki obok studzienki
+ możliwość umieszczania w tabeli pod profilem rzędnej dna i zagłębienia studzienki osadnikowej
+ możliwość umieszczenia w tabeli pod profilem rzędnych wierzchu warstwy obsypkowej
+ możliwość określenia koloru i warstwy dla linii, którą jest rysowany wierzch warstwy obsypkowej (np. taśma)
+ możliwość wskazywania rurociągu z innego profilu w projekcie jako kolizji
+ możliwość określenia koloru i warstwy dla linii, którą są rysowane symbole obiektów związane z armaturą
+ automatyczne przeliczanie rzędnych rury w przyłączach na podstawie rzędnych w profilu oznaczonym jako główny
+ obiekty firmy Haba (oczyszczalnie ścieków, osadniki, separatory, przepompownie itp.)
* wprowadzanie parametrów obiektu "rów" poprzez okno "Parametry obiektu" (uruchamiane np. klawiszem F3)
* kopiowanie rzędnych z już istniejącego w projekcie węzła o zadanej nazwie
 
wersja 3.10 [2017.11.04] 
 
+ możliwość umieszczania na rysunku profilu nazw węzłów w dwóch liniach
+ możliwość "wyłączenia" kółek otaczających oznaczenia węzłów na rysunku profilu
+ możliwość definiowania przegród pełnych oraz częściowych dla obiektów typu zbiornik (osadniki, separatory, itp.)
+ nowe obiekty: typoszereg TechneauSphere separatorów węglowodorów firmy Techneau
* na liście obiektów w tabeli Dane zamiast urządzeń "zbiornikopodobnych" (osadniki, separatory, itp.) wprowadzona jedna pozycja "zbiornik", po wybraniu której pojawia się okno z obiektami "zbiornikopodobnymi"
+ nowe obiekty: kilka typoszeregów rur kanalizacyjnych, wodociągowych i gazociągowych firmy Wavin
+ nowe obiekty: typoszereg rur kamionkowych firmy Steinzeug-Keramo
+ możliwość określenia koloru i warstwy dla linii, którą są rysowane rury osłonowe oraz obiekty typu: studzienki i zbiorniki (np.: osadniki, oczyszczalnie itp.)
+ możliwość naniesienia wartości skali na rysunku profilu
* generowanie rysunku przekroju poprzecznego w przypadku podania ujemnej odległości przekroju od węzła
* rozszerzenie możliwości opisu obiektu (materiał, kolor, data wprowadzenia do sprzedaży)
* możliwość definiowania własnego opisu obiektu w oknie Obiekty
* ustawianie parametrów własnych linii w oknie Konfiguracji
+ nowy algorytm rozsuwania napisów na rysunku profilu (z priorytetową pozycją opisów węzłów)
* poprawione rysowanie obiektu: zbiornik na gaz płynny
 
wersja 3.00 [2017.05.05] 
 
+ obsługa typoszeregów rur
* błąd uniemożliwiający, w niektórych przypadkach, wyświetlenie podglądu jeżeli w profilu był wstawiony obiekt "zestaw wodomierzowy"
+ możliwość wstawienia pionowej linijki na rysunku profilu (wł./wył. menu: Narzędzia > Rysunek > Parametry 2)
+ możliwość określenia kolizji jako "do usunięcia" (skreślenie na rysunku)
+ możliwość określenia średnicy, od której będzie rysowana oś rurociągu
+ możliwość przypisania pliku z konfiguracją do pliku z projektem (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek)
+ możliwość określenia strony rysowania zasuwy w obiekcie "nawiertka"
* sposób określania parametrów obiektu (dla: trójnik, rurociąg, nawiertka) na taki jak w przypadku osadników lub studzienek (czyli w oknie "Parametry obiektu" wywoływanym np. poprzez klawisz F3), a nie jak do tej pory w polu Komentarz po znaku @
+ rysowanie połączenia siodłowego dla obiektu "rurociąg" ze zdefiniowaną rzędną inną niż projektowanego rurociągu
+ możliwość płynnej zmiany rozmiaru okien Edytorów: rur osłonowych, przekrojów, opisów terenu
+ możliwość umieszczenia tekstu komentarza w wielu liniach (linie rozdzielane przez \P)
 
wersja 2.90 [2016.10.03] 
 
+ możliwość przedstawienia spadku w tabeli pod profilem w promilach
* wyliczanie zagłębienia w węźle z obiektem "rów"
+ możliwość zaznaczenia przepadu w studzienkach kaskadowych
+ nowy obiekt: kolano
+ możliwość rysowania osi rurociągu
+ możliwość utrzymania okna głównego programu zawsze na wierzchu (menu: Narzędzia > Okno główne zawsze na wierzchu)
+ nowa zmienna: @_td_spadek_terenu_istn - pozwalająca umieścić w tabeli pod profilem informację o spadku linii terenu istn. pomiędzy węzłami
+ nowa zmienna: @_td_spadek_terenu_proj - pozwalająca umieścić w tabeli pod profilem informację o spadku linii terenu proj. pomiędzy węzłami
+ możliwość powielenia/zduplikowania aktywnego profilu (menu: Profil > Powiel)
+ możliwość ograniczenia kolizji wyświetlanych w Edytorze kolizji do podanego medium
+ możliwość szybkiego kopiowania (shift+kursor) komórki bedącej w trybie edycji
* przenoszenie zakładek profili w tabeli Dane
* tworzenie legendy na rysunkach wieloprofilowych
+ wyraźniejsze zaznaczenie aktywnej komórki w tabelach
* błąd powodujący, w szczególnych przypadkach, nieprawidłowe wyliczenie odległości pomiędzy rurą a kolizją, gdy odległość od węzła jest liczbą ujemną
* błąd uniemożliwiający przejście do edycji komórki po zaznaczeniu całej kolumny w tabeli Dane
+ możliwość wskazania profilu głównego dla rysunku schematu w projektach wieloprofilowych
+ możliwość zdefiniowania armatury na przewodzie w obrębie studzienki
* poprawione rysowanie kominów osadników ze zdefiniowaną grubością ścianki
 
wersja 2.81 [2015.11.18] 
 
* umieszczanie legendy na rysunku profilu w niektórych przypadkach
* generowanie rysunku profilu gdy jeden z profili w obrębie pliku nie miał zdefiniowanych żadnych parametrów (pusta tabela Dane)
* rysowanie rurociągu w pobliżu obiektu "nawiertka z zasuwą",
* działanie funkcji interpolacji pomiędzy zaznaczonymi węzłami
 
wersja 2.80 [2015.09.16] 
 
+ możliwość wyliczenia uśrednionego spadku pomiędzy dwoma węzłami
+ możliwość interpolacji rzędnych rury
+ możliwość określenia skali X niezależnie dla każdego profilu
+ nowy obiekt: nawiertka z zasuwą
+ możliwość dodania przekrojów geotechnicznych do rysunku profilu (okno Edytor przekrojów)
+ możliwość określenia sposobu rysowania (jak linia rury lub jak linia terenu) linii zdefiniowanych przez użytkownika
* sposób dokonywania zaokrągleń liczb w tabeli Dane
+ możliwość określenia grubości ścianki osadników, separatorów, oczyszczalni itp.
+ możliwość interpolacji rzędnych: terenu projektowanego, linii 1 oraz linii 2
 
wersja 2.70 [2014.09.20] 
 
+ nowe obiekty: oczyszczalnie ścieków SBR firmy Sotralentz z typoszeregu: Actibloc
+ możliwość wyłączenia nanoszenia poziomu por. ter. na kolejnych profilach jeżeli jego wartość jest taka jak w pierwszym profilu
+ możliwość utworzenia kosztorysu różnicowego spośród otwartych kosztorysów
+ możliwość skopiowania listy studzienek do schowka (okno Studzienki)
+ możliwość określenia krotności drukowanych kartek
+ możliwość wstawienia do projektu profilu z bieżącego pliku
* zapamiętywanie pozycji i rozmiaru okna głównego
+ możliwość oznaczania kolizji projektowanych
+ możliwość określenia parametrów czcionki dla opisów kolizji projektowanych
+ możliwość określenia sposobu wyliczania zagłębienia kolizji istniejących i projektowanych w edytorze kolizji
+ nowy obiekt: szafka gazowa na ścianie budynku
+ możliwość jednoczesnego usuwania wielu węzłów w profilu
+ możliwość grupowania niektórych danych w tabeli pod profilem
 
wersja 2.61 [2014.02.26] 
 
+ możliwość wczytania i zapisania preferencji do dowolnego pliku
+ możliwość wyłączenia podawania w tabeli odległości w miejscu początku rury osłonowej
+ ostrzeganie w przypadku "zderzeń" kolizji z rurociągiem
* kopiowanie i wklejanie obiektów: Studzienka oraz Osadników, Oczyszczalni itp.
* wyznaczanie wysokości studzienki na terenach depresyjnych
+ możliwość wyszukiwania węzłów i profili (menu: Węzeł - Szukaj)
+ kolorowanie komórek w kolumnie "Teren projektowany", w tabeli Dane jeżeli rzędna terenu projektowanego jest inna niż istniejącego
* rysowanie zestawu wodomierzowego na rysunku schematu w projektach wieloprofilowych
* działanie opcji automatycznego zwiększania szerokości wykopu w zależności od średnicy rury
 
wersja 2.60 [2013.10.14] 
 
* obliczanie ilości wykopów zawsze w odniesieniu do terenu istniejącego
* stabilność programu w przypadku zdefiniowania w profilu tylko jednego węzła (brak pełnego odcinka)
+ możliwość ustalenia na rysunku schematu niezależnego szablonu opisu dla węzła oraz dla węzła ze studzienką
* rysowanie rynny i zasuwy w odniesieniu do terenu projektowanego
+ możliwość niezależnego ustalenia sposobu liczenia zagłębienia dla tabeli Dane oraz edytora kolizji
* rysowanie studzienki rewizyjnej
* rysowanie zestawu wodomierzowego
* algorytm wyliczania objętości wymiany
 
wersja 2.53 [2013.05.04] 
 
* usuwanie wartości z kolumny Obiekt w tabeli Dane
* wyświetlanie tabel w na komputerach z wybranymi niestandardowymi wielkościami czcionek systemowych
 
wersja 2.52 [2013.04.06] 
 
* kilka usprawnień dotyczących pracy z obiektem "Studzienka"
+ nowy obiekt: słup
* wstawianie nowej studzienki w miejsce istniejącej
* oblicznie ścian bocznych wykopów
 
wersja 2.51 [2013.03.12] 
 
+ możliwość autouzupełniania nazw nowych węzłów z wykorzystaniem inkrementacji dla całego projektu
+ możliwość ukrycia rzadko wykorzystywanych obiektów
+ możliwość określenia typowego zagłębienia kolizji dla mediów zdefiniowanych na liście danych np. "gaz|1,2"
+ możliwość określenia która z wartości dotyczących kolizji (rzędna, zagłębienie) będzie przeliczana w przypadku zmiany np. rzędnej terenu
* obsługa studzienek nowego typu (obiekt "studzienka") w projektach zawierających wiele profili
 
wersja 2.50 [2013.03.05] 
 
+ możliwość ręcznego podania wartości pozycji w kosztorysie (bez konieczności wprowadzania składników RMS
+ zmienne pozwalające wykorzystać wartość gruntu wymiany: @_stat_objetosc_wymiany, @_stat_aobjetosc_wymiany, @_td_objetosc_wymiany
+ wyliczanie w statystykach ilości gruntu przeznaczonego do ew. wymiany (objętość wykopów pomniejszona o objętość obsypki, podsypki, rur oraz urządzeń tzn. osadników, studzienek itp.)
+ możliwość definiowania własnych studzienek
+ możliwość definiowania dla studzienek m.in.: średnicy włazu, wysokości komina, wys. części osadnikowej, wys. ponad teren
+ mozliwość wykazywania dopływów do studzienek
+ możliwość zakończenia nitek drenażu kominkami wentylacyjnymi
* błąd powodujący utratę spadków w przypadku różnych ustawień opcji "Rura równolegle do terenu" w profilach w ramach tego samego projektu
+ zmienna td_rzedna_terenu_proj umożliwiająca wykorzystanie rzędnej terenu projektowanego w szablonach
+ zbiorniki na gaz płynny
+ możliwość określenia (Opcje > Rysunek > Parametry) miejsca doczepienia opisu do rury osłonowej (początek/środek/koniec)
+ w oknie Opcje dodana zakładka Rysunek > Parametry, na którą przeniesiono część opcji dotyczących rysunku z zakładki Inne
+ zapamiętywanie ostatnio użytej drukarki
+ możliwość określenia, która z dwóch wartości: długość czy odległość ma być wprowadzana do tabeli Dane ręcznie
 
wersja 2.40 [2012.08.08] 
 
+ możliwość wskazania tylko tych składników RMS (w oknie RMS), które nie mają określonej ceny
+ automatyczne kopiowanie modyfikowanych rzędnych terenu do węzłów o tej samej nazwie, występujących w innych profilach
+ w Edytorze kolizji dodano kolumnę "Rzędna rury" umożliwiającą podgląd rzędnej rurociągu w miejscu kolizji
+ możliwość szybkiego przypisania wartości poziomu porównawczego do wszystkich profili
+ zapamiętywanie pozycji i rozmiaru okna głównego programu po jego zamknięciu
+ możliwość określenia koloru tła automatycznie wyliczanych komórek w tabeli Dane
+ opcja umożliwiającą wyłączenie rysowania koty dna studzienki
+ rysowanie koty z rzędną dna studzienki, dla której zdefiniowano własną rzędną jej dna
+ możliwość określenia procentowego udziału składników pomocniczych rms przypadających na pozycję kosztorysową
+ możliwość utworzenia katalogu rms na podstawie bazy rms bieżącego kosztorysu/kosztorysów
+ możliwość niezależnego określenia parametrów czcionki komentarzy opisujących kolizje oraz rury osłonowe
+ możliwość szybkiego zastępowania składników rms istniejących w pozycji kosztorysowej
* zwiększona do dwóch miejsc po przecinku dokładność kosztów pośrednich oraz zysków w parametrach kosztorysu
* zwiększona do pięciu miejsc po przecinku dokładność nakładów w pozycjach kosztorysowych
+ zmienna @_stat_ailosc_kolizji zwracająca ilość kolizji występujących w projekcie
* zmienna @r mająca zastosowanie w opisie kolizji zwraca wartość rzędnej kolizji (osi lub dna w zależności od stanu opcji "Rzędna/Zagłębienie")
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @rd - rzędna dna kolizji
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @ro - rzędna osi kolizji
* zmienna @z mająca zastosowanie w opisie kolizji zwraca wartość zagłębienia kolizji (osi lub dna w zależności od stanu opcji "Rzędna/Zagłębienie")
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @zd - zagłębienie dna kolizji
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @zo - zagłębiebie osi kolizji
+ obsługa "przeciągnij i upuść" dla przenoszenia pozycji kosztorysowych
+ obsługa poleceń: wytnij, kopiuj, wklej dla pozycji kosztorysowych
+ rysowanie koty wysokościowej spodu ławy fundamentowej (jeżeli zostało podane jej zagłębienie)
+ możliwość powielania pozycji KNR w katalogu
+ możliwość wyboru typu numeracji (ciągła lub oddzielna dla każdego elementu) pozycji kosztorysowych
 
wersja 2.32 [2012.03.06] 
 
* poprawiony błąd uniemożliwiający wprowadzanie kolizji
+ możliwość wyboru miejsca odniesienia wprowadzania kolizji: rzędna/zagłębienie: dna lub osi kolizji
* listy rozwijalne w tabelach (np. Dane, edytor kolizji, itp.) nie wychodzą poza dolną krawędź okna
+ nowy obiekt: rynna
* algorytm autozapisu, przez co została zwiększona jego skuteczność
 
wersja 2.31 [2011.11.26] 
 
* błąd powodujący dobieranie nieprawidłowych nadbudów na niektóre osadniki
 
wersja 2.30 [2011.10.26] 
 
+ możliwość nie umieszczania w tabeli pod profilem wpisów dotyczących kolizji
+ nowa zmienna w Edytorze kolizji: @l - odległość od początku profilu
+ mozliwość wyliczania zagłębienia w odniesieniu do rzędnej terenu projektowanego
+ możliwość określenia rozstawu pomiędzy nitkami drenażu
* błąd powodujący, w niektórych przypadkach, nieprawidłowe nanoszenie rury osłonowej na rysunku schematu
+ oczyszczalnie firmy Prox z typoszeregu AT
* zaktualizowana baza osadników oraz oczyszczalni firmy Sotralentz
* usprawniono przenoszenie/kopiowanie danych pomiędzy kolumnami z danymi wyrażonymi w m n.p.m. (m.in. rzędna terenu, linia 1, linia 2 itp.)
+ nowa zmienne @_stat_aobjetosc_nasypow, @_stat_objetosc_nasypow, @_td_nasyp
+ obliczanie objętości nasypów
+ "dociaganie" studzienek do linii terenu projektowanego
+ możliwość zdefiniowania terenu projektowanego
* błąd uniemożliwiący podgląd rysunku w przypadku podania pewnych wartości stopnia nachylenia ścian wykopu
+ możliwość zablokowania pojawiania się komunikatu o pozycjach zignorowanych podczas generowania kosztorysu
+ możliwość definiowania własnych osadników oraz oczyszczalni
+ nowe obiekty "osadnik" oraz "oczyszczalnia"
 
wersja 2.23 [2011.04.04] 
 
* błąd utrudniający wygenerowanie rysunku gdy w systemie nie ma zainstalowanej żadnej drukarki
* błąd uniemożliwiający wygenerowanie profilu gdy zagłębienie dna rury jest równe zero
* błąd związany ze zwiększaniem szerokości kolumn w tabeli Dane
* pokazywanie wszystkich kolizji w edytorze (nawet gdy kolizja wypada poza profilem)
* błąd uniemożliwiający podanie zagłębienia kolizji, odniesionej do ostatniego węzła
 
wersja 2.22 [2011.03.03] 
 
+ możliwość wygenerowania kosztorysu zbiorczego na podstawie kilku kosztorysów
+ nowa zmienne do wykorzystania w szablonach kosztorysów: @_ko_position_table_no_all, @_ko_position_table_no, @_ko_element_table_no, @_ko_position_table_description, @_ko_position_table_quantity, @_ko_position_table_unit, @_ko_position_table_unit_txt
+ nowy obiekt Armatura > Trójnik
* błąd powodujący w niektórych przypadkach zawieszenie programu, związany z opisami terenu
+ wpis do wiersza "Odległość" miejsca końca opisu terenu
+ możliwość niezaznaczania warstw podsypkowych drenażu na rysunku profilu
 
wersja 2.21 [2011.01.04] 
 
+ możliwość dodawania opisów rodzaju terenu, pod którym przechodzi projektowany rurociąg
* błąd uniemożliwiający, w pewnych okolicznościach wygenerowanie rysunku schematu
+ zapamiętywanie ustawionych szerokości kolumn w tabeli Dane
+ możliwość automatycznego dostosowania szerokości kolumny lub jednocześnie wszystkich kolumn w tabeli Dane, tak by cała zawartość komórek była widoczna
 
wersja 2.20 [2010.11.20] 
 
* błąd pojawiający się niekiedy podczas wczytywania listy kolizji
+ możliwość stałego ignorowania (niedodawania do kosztorysu) wybranych pozycji proponowanych przez program
+ dodawanie do zestawienia materiałów kolan na załamaniach przewodu (gdy w węźle z załamaniem nie występuje studzienka)
+ zmienna @_stat_apowierzchnia_scian zwracająca powierzchnię ścian bocznych wykopów
+ zmienna @_stat_apowierzchnia_darni zwracająca powierzchnię darni
+ wyznaczanie w oknie Statystyki powierzchni darni oraz powierzchni ścian bocznych wykopów
+ możliwość określenia szerokości rozkopu umożliwiającego montaż studzienki
+ zmienna @_td_szerokosc zwracająca szerokość wykopu odcinka
+ możliwość określenia szerokości wykopu niezależnie dla każdego odcinka, z możliwością podania innej szerokości przy dnie i wierzchu wykopu
* błąd uniemożliwiający wygenerowanie podglądu projektu z wieloma profilami, z wprowadzoną rurą osłonową
* import cenników Sekocenbud
+ możliwość określenia średnicy hydrantu dla obiektów: "hydrant nadz." oraz "hydrant podz."
 
wersja 2.12 [2010.07.28] 
 
+ możliwość ukrywania rzadziej używanych szablonów w oknie Dokumenty skojarzone
- wyświetlanie numerycznego symbolu jednostki miary w nazwie katalogu knr
+ możliwość zamknięcia pojedynczej zakładki z kosztorysem
+ możliwość automatycznego zapisywania bieżącego pliku w zadanych odstępach czasowych
+ możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej otwieranego pliku
+ rozszerzony katalog jednostek składników pozycji kosztorysowych
+ możliwość blokowania przenoszenia zakładek profili
* błąd występujący w projektach zawierających wiele profili oraz kolizję z niesprecyzowanymi parametrami (wartości liczbowe równe 0)
* błąd uniemożliwiający wygenerowanie zestawienia kolizji
* zmienna @p mająca zastosowanie w opisie kolizji zwraca wartość rzędnej projektowanego rurociągu w miejscu kolizji (osi, dna lub wierzchu w zależności od stanu opcji "Rzędna rury" na zakładce "Dane")
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @pd - rzędna dna projektowanego rurociągu w miejscu kolizji
+ zmienna do wykorzystania w opisie kolizji @po - rzędna osi projektowanego rurociągu w miejscu kolizji
+ zmienna @_ko_catalogs do wykorzystania w szablonach kosztorysów zamieniana na listę KNR-ów wykorzystanych w kosztorysie
 
wersja 2.11 [2010.06.08] 
 
* błąd powodujący "rozsypanie" się napisów w tabeli pod profilem gdy podana przez użytkownika wysokość czcionki była inna niż 19
* błąd uniemożliwiający przejście na zakładkę Podgląd w projektach zawierających więcej niż 1 profil
+ możliwość automatycznego umieszczania pod profilem wiersza "Kąt załamania" tylko gdy w profilu, w tabeli Dane podano jakiś kąt
* w obiekcie "budynek" w przypadku nie określenia rzędnej zera budynku nie wrysowywana jest posadzka oraz rzędna
* moduł kosztorysujący
 
wersja 2.10 [2010.05.25] 
 
+ osadnik gnilny EPURBLOC 2500 o pojemności 2500 litrów
+ możliwość umieszczenia rzędnej projektowanego rurociągu w miejscu kolizji, bezpośrednio w wierszu "rzędna dna rury" w tabeli pod profilem
+ możliwość naniesienia podziału na kartki wydruku w podglądzie rysunku
+ wiele opcji usprawniających wykonywanie kosztorysów na podstawie utworzonego profilu
+ obiekt "zestaw wodomierzowy", powodujący wstawienie zarysu budynku wraz z zestawem wodomierzowych,
* wygląd okna "Dokumenty skojarzone", m.in. dodane wyszukiwanie szablonu,
* błąd powodujący przełamanie linii rury w węźle, w którym został wstawiony obiekt "rów",
+ możliwość wyboru danych, które mają się pojawić pod profilem, bezpośrednio na zakładce Podgląd,
+ możliwość dodawania własnych linii, zależnych od danych istniejących w tabeli Dane,
+ możliwość dodawania własnych danych w tabeli pod profilem,
+ możliwość szybkiego przenoszenia danych pomiędzy niektórymi kolumnami
 
wersja 2.00 [2009.07.07] 
 
+ zaktualizowany plik pomocy,
* zliczanie ilości studzienek,
* usunięto błąd powodujący usuwanie jednej z rzędnych rury ze studzienki kaskadowej znajdującej się w pierwszym lub ostatnim węźle,
+ możliwość ustalenia szablonu nazwy pliku projektu proponowanej przez program,
+ możliwość tworzenia i modyfikowania szablonów wydruków kosztorysów, przedmiarów, itp.
+ możliwość tworzenia kosztorysów,
+ możliwość odwrócenia kolejności węzłów w profilu (Profil > Odwróć kolejność danych),
+ możliwość umieszczenia w tabeli pod profilem objętości poszczególnych odcinków,
+ możliwość ustalenia położenia rysunku względem metryki niezależnie dla profilu, schematu i przekroju,
* błąd powodujący w niektórych przypadkach błędne łączenie profili na rysunku schematu,
* błąd związany z brakiem możliwości wykonania wydruku w poziomym układzie strony (przy wybranej rastrowej metodzie wydruku).
 
wersja 1.94 [2008.02.11] 
 
+ automatyczne tworzenie rysunku schematu projektowanej sieci,
+ przycinanie długich odcinków na rysunku schematu,
+ zapamiętywanie widoku w Podglądzie,
+ możliwość uruchomienia Podglądu w nowym oknie,
+ możliwość definiowania szablonów opisu węzła oraz odcinka na rysunku schematu,
+ opcja wyboru sposobu wyświetlania rzędnej rury w tabeli Dane i na rysunkach,
+ możliwość określenia grubości linii na wydruku,
+ możliwość określenia typu linii dla warstwy (kreskowane, kropkowane itp.),
+ możliwość uzależnienia wartości automatycznie uzupełnianej przez program (spadek, materiał, średnica) od wartości użytej w poprzedzającym węźle,
+ możliwość ustalenia numerów rysunku niezależnie dla profilu, przekroju i schematu [Opcje > Rysunek],
+ osadniki gnilne EPURBLOC o pojemności: 7500 oraz 10000 litrów, z wbudowanym filtrem,
+ obiekt "wodomierzowa" - studzienka z zestawem wodomierzowym,
+ zmienna @_td_rzedne_dna zamieniana na rzędne wszystkich rur dochodzących do węzła,
+ zmienna @_td_rzedna_dna zamieniana na najmniejszą rzędną dna rury w danym węźle,
+ zmienna @_td_rzedna_terenu_maks zamieniana na największą rzędną terenu w danym węźle,
+ zmienna @_td_srednica_m, zamieniana na średnicę rury wyrażoną w metrach,
+ zmienna @p w opisie w Edytorze kolizji, zamieniana na rzędną dna projektowanego rurociągu,
+ zmienne: @_skala_x oraz @_skala_y, zamieniane na odpowiednie wartości skali,
+ zmienna @_nr_rysunku zamieniana na odpowiedni numer w zależności od typu generowanego rysunku (profil, przekrój lub schemat),
* kopiowanie węzła do pustego/nowego profilu,
* obliczanie studzienek w zestawieniu materiałów,
* przeliczanie rzędnych rury przy włączonej opcji "Rzędna rury > góry",
* wyliczanie wartości maksymalnych w Statystykach, w przypadku prowadzenia rury powyżej poziomu terenu,
* wielkość symboli armatury dla różnych skal,
* zapamiętywanie stanu pola wyboru "Rzędna rury" podczas przełączania pomiędzy zakładkami z profilami,
* odświeżanie zmiennej @_tk_h w szablonie wydruku "Zestawienie kolizji".
 
wersja 1.93 [2007.05.28] 
 
+ możliwość szybkiego przejścia do konfiguracji pozycji na listach szybkiego wyboru pojawiających się w tabeli Dane,
- rzadko używane elementy dotyczące oczyszczalni ścieków,
* zaktualizowano wbudowaną bazę osadników firmy Sotralentz,
* kolor linii i tekstu w opisie rzędnych umieszczanych m.in. obok miejsca wystąpienia kolizji, przyjmowany jest jak dla komentarzy,
* generowanie przekroju poprzecznego przez drenaż rozsączający,
* podawanie rzędnej oraz zagłębienia osi rury w tabeli pod profilem w projektach zawierających więcej niż jeden profil.
 
wersja 1.92 [2007.03.30] 
 
+ możliwość nie umieszczania na rysunku profilu kolizji, rur osłonowych oraz oznaczeń przekrojów,
* wyświetlanie pod profilem danych linii dodatkowych,
* umiejscowienie rzędnej uskoku terenu w profilu innym niż pierwszy,
+ nowy szablon "Zestawienie materiałów i statystyki dla projektu" w "Dokumentach skojarzonych",
+ możliwość generowania przekrojów poprzecznych,
+ zmienna @_nazwa_przekroju - oznaczająca nazwę aktualnie generowanego przekroju,
+ zmienna @_nazwa_rysunku zamieniana na odpowiedni tytuł w zależności od typu generowanego rysunku (profil lub przekrój),
+ możliwość ustalenia tytułów rysunku niezależnie dla profilu i przekroju [Opcje > Rysunek],
+ możliwość określenia wysokości warstw piasku i żwiru pod drenażem rozsączającym,
* zamiana zmiennej @z (zagłębienie kolizji) na wartość w profilu innym niż bieżący,
+ możliwość wprowadzania rzędnej rury lub jej zagłębienia (przykrycie) w odniesieniu do wierzchu rury,
+ możliwość zaznaczania przekrojów na rysunku profilu,
* generowanie rysunku gdy zostały wprowadzone warstwy z nieokreśloną nazwą oraz kolorem,
* domyślną wartość odniesienia dla wprowadzania rzędnej rury,
* "szybkie" kopiowanie za pomocą skrótu klawiszowego z ostatniego węzła "do dołu".
 
wersja 1.91 [2007.01.31] 
 
* poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu "RichEdit line insertion error" podczas przełączania na zakładkę Podgląd,
* poprawione zbędne umieszczanie danych linii dodatkowych pod profilem (w specyficznych sytuacjach),
+ możliwość wyboru sposobu tworzenia wydruku,
+ możliwość wydruku profilu do pliku EMF lub BMP (w zależności od wyboru metody tworzenia wydruku),
+ możliwość wydruku czarno-białego,
+ możliwość określenia grubości linii na wydruku,
* poprawiony błąd powodujący "znikanie" pierwszej kolizji gdy nie została podana nazwa "Medium",
+ zaznaczanie z możliwością kopiowania (np.: do arkusza kalkulacyjnego) obszaru z danymi zaznaczonego przez użytkownika,
+ w Edytorze kolizji dodana zmienna @t - rzędna terenu w miejscu kolizji (do wykorzystania w kolumnie "Opis"),
* poprawiony błąd podwójnego liczenia objętości osadnika (występował tylko w wersji 1.9),
 
wersja 1.9 [2006.12.12] 
 
+ możliwość wskazania domyślnego szablonu metryki
+ możliwość wprowadzania spadku w [%], [‰] oraz jako odwrotność
+ możliwość przenoszenia nie używanych (lub rzadko używanych) kolumn z tabeli Dane do Panela (prawy przycisk myszy na tabeli Dane).
+ jeszcze jedną linię dodatkową.
+ możliwość określenia podstawowych parametrów projektu (inwestor, inwestycja, itp.) (Projekt > O projekcie)
+ możliwość szybkiego tworzenia "dokumentów skojarzonych" z załączonych lub własnych szablonów (opisy techniczne, wnioski do urzędów, protokoły, itp.)
+ możliwość określenia zagłębienia posadowienia budynku oraz poziomu posadzki w obiekcie "budynek"
+ menu podręczne (kontekstowe) dla tabeli "Dane"
+ automatyczne rysowanie nadbudów do osadników zawartych w programie
* zaktualizowana baza urządzeń firmy Sotralentz, zawartych w programie
+ możliwość wyboru profili, które zostaną uwzględnione na wydruku
* możliwość ustalenia stałej odległości pomiędzy profilami (uniezależnionej od wybranej skali poziomej oraz jednostki rysunku)
+ możliwość zdefiniowania oraz szybkiego wstawiania komentarzy w tabeli "Dane"
+ możliwość szybkiego kopiowania kolizji oraz rur osłonowych (z wciśniętym klawiszem [Shift])
+ możliwość przesuwania podglądu za pomocą kursorów na klawiaturze
+ możliwość umieszczenia w poziomie "poziomu porównawczego" pierwszego profilu
+ automatyczne rozsuwanie opisów kolizji i rur osłonowych
+ możliwość przypisania poszczególnych elementów profilu do dowolnej warstwy
+ paleta kolorów rozszerzona do 256
+ możliwość jednoczesnego wklejenia wielu danych do kolumny w tabeli Dane
* poprawiony błąd kopiowania węzła do pustego, nowego profilu
 
wersja 1.8 [2006.03.18] 
 
* poprawiony błąd związany z kopiowaniem kolizji i rur osłonowych podczas wstawiania do projektu profilu z innego pliku
+ możliwość automatycznego "nieprzeliczania" tabeli "Dane"
* usunięty pojawiający się podczas próby wydruku błąd gdy w systemie nie ma zainstalowanej drukarki,
+ możliwość eksportu tabeli "Dane" do formatu CSV (otwierany przez arkusz kalkulacyjny),
+ możliwość określenie współczynnika skali szerokości tekstów w rysunku,
+ szybkie przesuwanie pól tekstowych w metryce przy wciśniętym przycisku [Ctrl]
 
wersja 1.7 [2005.12.20] 
 
+ możliwość edycji tytułu w tabeli pod profilem
+ Edytor rur osłonowych
+ Edytor kolizji
+ możliwość wprowadzenia kąta załamania przewodu
* kopiowanie pomiędzy profilami zawartymi w projekcie
* kolejność umieszczania rzędnych przy kaskadach/uskokach
* wstawianie nowego odcinka z pliku KRE
* odczytywanie plików z przecinkiem
 
wersja 1.6 [2005.07.07] 
 
+ możliwość zmiany kolejności kolumn w tabeli "Dane"
+ możliwość zmiany kolorów: obramowania tabeli pod profilem, metryki oraz linii pionowych (przy komentarzach),
+ możliwość zapisania dowolnej liczby szablonów metryki
+ płynne powiększanie/pomniejszanie podglądu za pomocą rolki w myszce
+ uporządkowany interfejs programu (czytelne ikony, nowa lista rozwijalna z obiektami)
* poprawiony błąd przy wstawianiu szafki gazowej
+ format danych w schowku umożliwia kopiowanie danych węzła do arkusza kalkulacyjnego
+ możliwość umieszczenia kilku odcinków profilu w jednym projekcie (dla każdego z nich można niezależnie określić poziom porównawczy)
+ możliwość drukowania obramowania rysunku
+ możliwość automatycznego dopasowania skali poziomej ("X") tak by generowany rysunek zmieścił się na wybranym formacie papieru
+ możliwość interpolacji rzędnej terenu w węzłach bez wprowadzonej wartości oraz zaznaczonych przez użytkownika
 
wersja 1.5 [2004.09.09] 
 
+ możliwość zablokowania generowania oraz określenia koloru tworzonych linii: terenu, rury, dna wykopu oraz dodatkowej
+ możliwość określenia rzędnej osi rurociągu w obiekcie "rurociąg"
* domyślnie wyłączona opcja "pro_acad"
+ drukowanie
+ możliwość określenia wysokości podsypki i obsybki oraz wyznaczanie ich objętości
* poprawione wyszukiwanie plików czcionek z katalogu (bez przeszukiwania podkatalogów)
* poprawione rysowanie rury współśrodkowej (źle przy jednostce rysunku > [mm])
* poprawione wstawianie obiektu "rów" w pierwszym węźle
 
wersja 1.41 [2004.01.22] 
 
* zgodność z AutoCAD-em (rysunek kolizji)
 
wersja 1.4 [2003.12.30] 
 
+ komunikat przy włączeniu "rury równolegle do terenu"
+ kolizja rysowana jako elipsa (przy różnych skalach x i y)
+ możliwość podania wysokości podsypki
+ uzależnienie wysokości tabeli pod profilem od wysokości czcionki w niej użytej
+ możliwość ustalenia kolejności podawania danych w tabeli pod profilem
+ możliwość podania: średnicy kolizji, szerokości dna rowu, rzędnej dna studzienki rewizyjnej
+ opcja wyboru sposobu wyliczania zagłębienia
* poprawione statystyki
* błędne wstawianie kolizji na terenach depresyjnych
 
wersja 1.31 [2003.06.17] 
 
* niedziałające autouzupełnianie przy ustawionym "dnie rurociągu" lub "zagłębieniu"
* nieprzeliczanie ostatniego wiersza przy ustawionym "dnie rurociągu"
+ kolorowanie tabeli Dane
+ wstawianie obiektów z menu
+ ukrywanie zakładki "Oczyszczalnie ścieków"
* poprawione wyliczanie objętości wykopów dla filtra pionowego
 
wersja 1.3 [2003.02.28] 
 
+ dodane obiekty: szafka gazowa, rurociąg oraz rów
* poprawione przeliczanie danych przy przejściach pomiędzy różnymi stałymi
+ dodane okno z listą błędów
* poprawiony błąd generowania rysunku przy stałej Rzędnej dna
+ dodane obiekty: hydrant nadziemny i hydrant podziemny.
+ dodany obiekt: zasuwa
+ opcja rysowania przewodu pojedynczą linią
+ wybór pomiędzy rzędną osi a rzędną dna
+ możliwość określenia zaokrągleń
 
Wersja 1.2 [2002.06.21] 
 
+ możliwość rysowania dodatkowej linii
+ eksport tabeli "Dane" do pliku html
+ linia pełnych jednostek Odległości
+ możliwość wstawienia dowolnej pierwszej wartości w kolumnie "Odległość"
+ przy jednakowych wartościach (spadek,materiał,średnica) nie ma podziału tabeli
+ autouzupelnianie węzłów
+ łapka dla "Podglądu"
+ dodana kolumna "Oznaczenie węzła"
+ możliwość wprowadzenia własnej szerokości wykopu dla obliczeń objętości
+ lista ostatnio otwartych plików
- opcja pełnoekranowego podglądu ponieważ obecna wersja pozwala na powiększenie do wielkości ekranu całej aplikacji
* przed wygenerowaniem rysunku ujednolicane są zaokrąglenia
+ możliwość generowania rysunku po kliknięciu zakładki "Podgląd"
+ sygnalizacja braku danych w tabeli "Dane"
+ możliwość ustalenia poziomu porównawczego terenu
+ blokowanie "Stałych wartości" po wybraniu opcji "Rura równolegle do terenu"
+ przeliczanie tabeli "Dane" po naciśnięciu klawisza [Enter]
 
Wersja 1.1 [2002.02.20] 
 
+ opcja zmiany wysokości czcionki w tabeli "Dane"
+ możliwość powiększenia okna głównego
+ możliwość umieszczania opisów węzłów "z drugiej strony" linii
* działanie przcisku "CAD" (jeżeli został otwarty projekt z lokalizacji innej niż domyślna wówczas plik rysunek.dxf nie był widziany)
+ konfiguracja parametrów czcionki
+ zapis stanu pola stala wartość
+ edytor tabeli opisowej
 
Wersja 1.0 [2001.11.23] 
 
* zwiększona długość pola "numer uprawnień"
+ program pamięta ścieżki ostatnio otwartego lub zapisanego pliku
* poprawiona obsługa wstawiania obiektów za pomocą myszki (obiekty nie uciekają)
 
[2001.11.08] 
 
* zmiana końcowego pytania (pojawia się tylko jeżeli w tabeli coś się znjduje)
+ nadbudowy: studzienek i piezometru
+ możliwość wprowadzenia dowolnej średnicy studzienki rewizyjnej
+ opcja interpratacji kierunku spadku
+ możliwość wyboru jednostki podstawowej rysunku
* poprawiony rysunek kolizji (zdefiniowana wspl-z)
* zapis calego projektu (tabela + większość ustawień)
+ możliwość wyboru wierszy w tabeli na wydruku
 
[2001.10.17] 
 
* zmieniona nazwa programu na Kreślarz
+ okno Statystyki
+ uruchamianie wygenerowanego rysunku w aplikacji CAD bezpośrednio z Kreślarza
+ możliwość zmiany skali: niezależnie po osi X i Y
Polityka prywatności